ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، کبری حسنی کوچکی، (1399). مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر تحقق دانایی محوری روستایی (مطالعه موردی؛ روستای دهکده - شهرستان حمیدیه)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، 1-16. magiran.com/p2109653
Majid Goodarzi, Mohammad Ali Firouzi, Kobra Hassani Kochaki, (2020). Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural KnowledgeBased Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County), Journal of Research and Rural Planning, 9(1), 1-16. magiran.com/p2109653
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، کبری حسنی کوچکی، مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر تحقق دانایی محوری روستایی (مطالعه موردی؛ روستای دهکده - شهرستان حمیدیه). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1399؛ 9(1): 1-16. magiran.com/p2109653
Majid Goodarzi, Mohammad Ali Firouzi, Kobra Hassani Kochaki, Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural KnowledgeBased Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County), Journal of Research and Rural Planning, 2020; 9(1): 1-16. magiran.com/p2109653
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، کبری حسنی کوچکی، "مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر تحقق دانایی محوری روستایی (مطالعه موردی؛ روستای دهکده - شهرستان حمیدیه)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9، شماره 1 (1399): 1-16. magiran.com/p2109653
Majid Goodarzi, Mohammad Ali Firouzi, Kobra Hassani Kochaki, "Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural KnowledgeBased Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County)", Journal of Research and Rural Planning 9, no.1 (2020): 1-16. magiran.com/p2109653
مجید گودرزی، محمدعلی فیروزی، کبری حسنی کوچکی، (1399). 'مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر تحقق دانایی محوری روستایی (مطالعه موردی؛ روستای دهکده - شهرستان حمیدیه)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، صص.1-16. magiran.com/p2109653
Majid Goodarzi, Mohammad Ali Firouzi, Kobra Hassani Kochaki, (2020). 'Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural KnowledgeBased Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County)', Journal of Research and Rural Planning, 9(1), pp.1-16. magiran.com/p2109653
مجید گودرزی؛ محمدعلی فیروزی؛ کبری حسنی کوچکی. "مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر تحقق دانایی محوری روستایی (مطالعه موردی؛ روستای دهکده - شهرستان حمیدیه)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9 ،1 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2109653
Majid Goodarzi; Mohammad Ali Firouzi; Kobra Hassani Kochaki. "Structural Equation Modeling of Factors Affecting Rural KnowledgeBased Realization (Case Study: Dekhkoda Village of Hamidieh County)", Journal of Research and Rural Planning, 9, 1, 2020, 1-16. magiran.com/p2109653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال