ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم سامی، پوران کرباسی، زهرا افضلی، (1398). امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 847-868. magiran.com/p2109676
Ebrahim Sami, Pooran Karbasi , Zahra Afzali, (2020). Feasibility physical development Optimal of City Bonab Using synthetic model of AHP/FUZZY, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 847-868. magiran.com/p2109676
ابراهیم سامی، پوران کرباسی، زهرا افضلی، امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 847-868. magiran.com/p2109676
Ebrahim Sami, Pooran Karbasi , Zahra Afzali, Feasibility physical development Optimal of City Bonab Using synthetic model of AHP/FUZZY, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 847-868. magiran.com/p2109676
ابراهیم سامی، پوران کرباسی، زهرا افضلی، "امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 847-868. magiran.com/p2109676
Ebrahim Sami, Pooran Karbasi , Zahra Afzali, "Feasibility physical development Optimal of City Bonab Using synthetic model of AHP/FUZZY", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 847-868. magiran.com/p2109676
ابراهیم سامی، پوران کرباسی، زهرا افضلی، (1398). 'امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.847-868. magiran.com/p2109676
Ebrahim Sami, Pooran Karbasi , Zahra Afzali, (2020). 'Feasibility physical development Optimal of City Bonab Using synthetic model of AHP/FUZZY', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.847-868. magiran.com/p2109676
ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ زهرا افضلی. "امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 847-868. magiran.com/p2109676
Ebrahim Sami; Pooran Karbasi ; Zahra Afzali. "Feasibility physical development Optimal of City Bonab Using synthetic model of AHP/FUZZY", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 847-868. magiran.com/p2109676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال