ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده، (1398). تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های 1335 تا 1395)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 869-889. magiran.com/p2109677
Amer Nikpour , Milad Hasanalizadeh, (2020). Spatial analysis of urban systems in the north of the country during the years 1335 to 1395, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 869-889. magiran.com/p2109677
عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده، تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های 1335 تا 1395). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 869-889. magiran.com/p2109677
Amer Nikpour , Milad Hasanalizadeh, Spatial analysis of urban systems in the north of the country during the years 1335 to 1395, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 869-889. magiran.com/p2109677
عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده، "تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های 1335 تا 1395)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 869-889. magiran.com/p2109677
Amer Nikpour , Milad Hasanalizadeh, "Spatial analysis of urban systems in the north of the country during the years 1335 to 1395", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 869-889. magiran.com/p2109677
عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده، (1398). 'تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های 1335 تا 1395)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.869-889. magiran.com/p2109677
Amer Nikpour , Milad Hasanalizadeh, (2020). 'Spatial analysis of urban systems in the north of the country during the years 1335 to 1395', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.869-889. magiran.com/p2109677
عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده. "تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های 1335 تا 1395)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 869-889. magiran.com/p2109677
Amer Nikpour ; Milad Hasanalizadeh. "Spatial analysis of urban systems in the north of the country during the years 1335 to 1395", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 869-889. magiran.com/p2109677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال