ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بایزید گلابی، قادر بایزیدی، ارسلان طهماسبی، جلیل سحابی، (1398). پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه های منطقه موکریان)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 913-929. magiran.com/p2109679
Bayezid Golabi, Qader Bayzidi , Arsalan Tahmasbi, Jalil Sahabi, (2020). The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home(Case Study : Medbaq of Mokrian region Homes), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 913-929. magiran.com/p2109679
بایزید گلابی، قادر بایزیدی، ارسلان طهماسبی، جلیل سحابی، پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه های منطقه موکریان). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 913-929. magiran.com/p2109679
Bayezid Golabi, Qader Bayzidi , Arsalan Tahmasbi, Jalil Sahabi, The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home(Case Study : Medbaq of Mokrian region Homes), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 913-929. magiran.com/p2109679
بایزید گلابی، قادر بایزیدی، ارسلان طهماسبی، جلیل سحابی، "پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه های منطقه موکریان)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 913-929. magiran.com/p2109679
Bayezid Golabi, Qader Bayzidi , Arsalan Tahmasbi, Jalil Sahabi, "The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home(Case Study : Medbaq of Mokrian region Homes)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 913-929. magiran.com/p2109679
بایزید گلابی، قادر بایزیدی، ارسلان طهماسبی، جلیل سحابی، (1398). 'پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه های منطقه موکریان)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.913-929. magiran.com/p2109679
Bayezid Golabi, Qader Bayzidi , Arsalan Tahmasbi, Jalil Sahabi, (2020). 'The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home(Case Study : Medbaq of Mokrian region Homes)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.913-929. magiran.com/p2109679
بایزید گلابی؛ قادر بایزیدی؛ ارسلان طهماسبی؛ جلیل سحابی. "پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه های منطقه موکریان)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 913-929. magiran.com/p2109679
Bayezid Golabi; Qader Bayzidi ; Arsalan Tahmasbi; Jalil Sahabi. "The phenomenon of perceptual perception and perceptual experience of native home(Case Study : Medbaq of Mokrian region Homes)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 913-929. magiran.com/p2109679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال