ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قنبری، محمد اجزاء شکوهی، محمدرحیم رهنما، امیدعلی خوارزمی، (1398). ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 983-1001. magiran.com/p2109683
Mohammad Ghanbari, Mohammad Ajze Shokuhi , MohammadRahim Rahnama, OmidAli Kharazmi, (2020). The evaluation of urban livability in Mashhad metropolis with emphisis on transportation indicator, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 983-1001. magiran.com/p2109683
محمد قنبری، محمد اجزاء شکوهی، محمدرحیم رهنما، امیدعلی خوارزمی، ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 983-1001. magiran.com/p2109683
Mohammad Ghanbari, Mohammad Ajze Shokuhi , MohammadRahim Rahnama, OmidAli Kharazmi, The evaluation of urban livability in Mashhad metropolis with emphisis on transportation indicator, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 983-1001. magiran.com/p2109683
محمد قنبری، محمد اجزاء شکوهی، محمدرحیم رهنما، امیدعلی خوارزمی، "ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 983-1001. magiran.com/p2109683
Mohammad Ghanbari, Mohammad Ajze Shokuhi , MohammadRahim Rahnama, OmidAli Kharazmi, "The evaluation of urban livability in Mashhad metropolis with emphisis on transportation indicator", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 983-1001. magiran.com/p2109683
محمد قنبری، محمد اجزاء شکوهی، محمدرحیم رهنما، امیدعلی خوارزمی، (1398). 'ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.983-1001. magiran.com/p2109683
Mohammad Ghanbari, Mohammad Ajze Shokuhi , MohammadRahim Rahnama, OmidAli Kharazmi, (2020). 'The evaluation of urban livability in Mashhad metropolis with emphisis on transportation indicator', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.983-1001. magiran.com/p2109683
محمد قنبری؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ امیدعلی خوارزمی. "ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 983-1001. magiran.com/p2109683
Mohammad Ghanbari; Mohammad Ajze Shokuhi ; MohammadRahim Rahnama; OmidAli Kharazmi. "The evaluation of urban livability in Mashhad metropolis with emphisis on transportation indicator", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 983-1001. magiran.com/p2109683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال