ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده مرادمند، امیر گندمکار، احمد خادم الحسینی، علیرضا عباسی، (1398). واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاه های انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 1115-1131. magiran.com/p2109689
Saeedeh Moradmand, Amir Gandmakar , Ahmad Khadem Al Husseini, Alireza Abbasi, (2020). Analysis of Changes in Comfort Climate Tourism of Human Residents of Guilan Province Using the Indicator (PET), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 1115-1131. magiran.com/p2109689
سعیده مرادمند، امیر گندمکار، احمد خادم الحسینی، علیرضا عباسی، واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاه های انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 1115-1131. magiran.com/p2109689
Saeedeh Moradmand, Amir Gandmakar , Ahmad Khadem Al Husseini, Alireza Abbasi, Analysis of Changes in Comfort Climate Tourism of Human Residents of Guilan Province Using the Indicator (PET), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 1115-1131. magiran.com/p2109689
سعیده مرادمند، امیر گندمکار، احمد خادم الحسینی، علیرضا عباسی، "واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاه های انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 1115-1131. magiran.com/p2109689
Saeedeh Moradmand, Amir Gandmakar , Ahmad Khadem Al Husseini, Alireza Abbasi, "Analysis of Changes in Comfort Climate Tourism of Human Residents of Guilan Province Using the Indicator (PET)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 1115-1131. magiran.com/p2109689
سعیده مرادمند، امیر گندمکار، احمد خادم الحسینی، علیرضا عباسی، (1398). 'واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاه های انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.1115-1131. magiran.com/p2109689
Saeedeh Moradmand, Amir Gandmakar , Ahmad Khadem Al Husseini, Alireza Abbasi, (2020). 'Analysis of Changes in Comfort Climate Tourism of Human Residents of Guilan Province Using the Indicator (PET)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.1115-1131. magiran.com/p2109689
سعیده مرادمند؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی. "واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاه های انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 1115-1131. magiran.com/p2109689
Saeedeh Moradmand; Amir Gandmakar ; Ahmad Khadem Al Husseini; Alireza Abbasi. "Analysis of Changes in Comfort Climate Tourism of Human Residents of Guilan Province Using the Indicator (PET)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 1115-1131. magiran.com/p2109689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال