ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید عینالی، مهدی چراغی، فریبا عباسی، (1398). تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، 1149-1165. magiran.com/p2109692
Jamshid Einali , Mehdi Charaghi, Fariba Abbasi, (2020). Analysis of the Effects of Second homes Tourism on the Economy of Rural Households Case study, Ijrud township;Zanjan Province, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), 1149-1165. magiran.com/p2109692
جمشید عینالی، مهدی چراغی، فریبا عباسی، تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(49): 1149-1165. magiran.com/p2109692
Jamshid Einali , Mehdi Charaghi, Fariba Abbasi, Analysis of the Effects of Second homes Tourism on the Economy of Rural Households Case study, Ijrud township;Zanjan Province, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2020; 14(49): 1149-1165. magiran.com/p2109692
جمشید عینالی، مهدی چراغی، فریبا عباسی، "تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 49 (1398): 1149-1165. magiran.com/p2109692
Jamshid Einali , Mehdi Charaghi, Fariba Abbasi, "Analysis of the Effects of Second homes Tourism on the Economy of Rural Households Case study, Ijrud township;Zanjan Province", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.49 (2020): 1149-1165. magiran.com/p2109692
جمشید عینالی، مهدی چراغی، فریبا عباسی، (1398). 'تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(49)، صص.1149-1165. magiran.com/p2109692
Jamshid Einali , Mehdi Charaghi, Fariba Abbasi, (2020). 'Analysis of the Effects of Second homes Tourism on the Economy of Rural Households Case study, Ijrud township;Zanjan Province', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(49), pp.1149-1165. magiran.com/p2109692
جمشید عینالی؛ مهدی چراغی؛ فریبا عباسی. "تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،49 ، 1398، 1149-1165. magiran.com/p2109692
Jamshid Einali ; Mehdi Charaghi; Fariba Abbasi. "Analysis of the Effects of Second homes Tourism on the Economy of Rural Households Case study, Ijrud township;Zanjan Province", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 49, 2020, 1149-1165. magiran.com/p2109692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال