ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی قدیری معصوم، افشین بهمنی، مهدی حاجیلو، فریده عظیمی، مهدیه قدیری معصوم، (1399). بازنمایی فرصت ها و زمینه های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای استان تهران)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، 35-51. magiran.com/p2109706
Mojtaba Ghadiri Ma'soum, Afshin Bahmani, Mehdi Hajilou, Farideh Azimi, Mahdieh Ghadiri Ma'soum, (2020). Representation of Opportunities and Areas for Agro-tourism Development in Rural Areas (Case Study: Villages of Tehran Province), Journal of Research and Rural Planning, 9(1), 35-51. magiran.com/p2109706
مجتبی قدیری معصوم، افشین بهمنی، مهدی حاجیلو، فریده عظیمی، مهدیه قدیری معصوم، بازنمایی فرصت ها و زمینه های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای استان تهران). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1399؛ 9(1): 35-51. magiran.com/p2109706
Mojtaba Ghadiri Ma'soum, Afshin Bahmani, Mehdi Hajilou, Farideh Azimi, Mahdieh Ghadiri Ma'soum, Representation of Opportunities and Areas for Agro-tourism Development in Rural Areas (Case Study: Villages of Tehran Province), Journal of Research and Rural Planning, 2020; 9(1): 35-51. magiran.com/p2109706
مجتبی قدیری معصوم، افشین بهمنی، مهدی حاجیلو، فریده عظیمی، مهدیه قدیری معصوم، "بازنمایی فرصت ها و زمینه های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای استان تهران)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9، شماره 1 (1399): 35-51. magiran.com/p2109706
Mojtaba Ghadiri Ma'soum, Afshin Bahmani, Mehdi Hajilou, Farideh Azimi, Mahdieh Ghadiri Ma'soum, "Representation of Opportunities and Areas for Agro-tourism Development in Rural Areas (Case Study: Villages of Tehran Province)", Journal of Research and Rural Planning 9, no.1 (2020): 35-51. magiran.com/p2109706
مجتبی قدیری معصوم، افشین بهمنی، مهدی حاجیلو، فریده عظیمی، مهدیه قدیری معصوم، (1399). 'بازنمایی فرصت ها و زمینه های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای استان تهران)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، صص.35-51. magiran.com/p2109706
Mojtaba Ghadiri Ma'soum, Afshin Bahmani, Mehdi Hajilou, Farideh Azimi, Mahdieh Ghadiri Ma'soum, (2020). 'Representation of Opportunities and Areas for Agro-tourism Development in Rural Areas (Case Study: Villages of Tehran Province)', Journal of Research and Rural Planning, 9(1), pp.35-51. magiran.com/p2109706
مجتبی قدیری معصوم؛ افشین بهمنی؛ مهدی حاجیلو؛ فریده عظیمی؛ مهدیه قدیری معصوم. "بازنمایی فرصت ها و زمینه های توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : روستاهای استان تهران)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9 ،1 ، 1399، 35-51. magiran.com/p2109706
Mojtaba Ghadiri Ma'soum; Afshin Bahmani; Mehdi Hajilou; Farideh Azimi; Mahdieh Ghadiri Ma'soum. "Representation of Opportunities and Areas for Agro-tourism Development in Rural Areas (Case Study: Villages of Tehran Province)", Journal of Research and Rural Planning, 9, 1, 2020, 35-51. magiran.com/p2109706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال