ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سادات فیاض، احمد شاهیوندی، زاهد شفیعی، (1399). تحلیل ظرفیت زیست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ریزی مهاجرت معکوس، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، 91-112. magiran.com/p2109711
Zahra Sadat Fayyaz, Ahmad Shahivandi, Zahed Shafiei, (2020). The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning, Journal of Research and Rural Planning, 9(1), 91-112. magiran.com/p2109711
زهرا سادات فیاض، احمد شاهیوندی، زاهد شفیعی، تحلیل ظرفیت زیست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ریزی مهاجرت معکوس. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1399؛ 9(1): 91-112. magiran.com/p2109711
Zahra Sadat Fayyaz, Ahmad Shahivandi, Zahed Shafiei, The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning, Journal of Research and Rural Planning, 2020; 9(1): 91-112. magiran.com/p2109711
زهرا سادات فیاض، احمد شاهیوندی، زاهد شفیعی، "تحلیل ظرفیت زیست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ریزی مهاجرت معکوس"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9، شماره 1 (1399): 91-112. magiran.com/p2109711
Zahra Sadat Fayyaz, Ahmad Shahivandi, Zahed Shafiei, "The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning", Journal of Research and Rural Planning 9, no.1 (2020): 91-112. magiran.com/p2109711
زهرا سادات فیاض، احمد شاهیوندی، زاهد شفیعی، (1399). 'تحلیل ظرفیت زیست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ریزی مهاجرت معکوس'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، صص.91-112. magiran.com/p2109711
Zahra Sadat Fayyaz, Ahmad Shahivandi, Zahed Shafiei, (2020). 'The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning', Journal of Research and Rural Planning, 9(1), pp.91-112. magiran.com/p2109711
زهرا سادات فیاض؛ احمد شاهیوندی؛ زاهد شفیعی. "تحلیل ظرفیت زیست بوم شهرستان سمیرم در راستای برنامه ریزی مهاجرت معکوس". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9 ،1 ، 1399، 91-112. magiran.com/p2109711
Zahra Sadat Fayyaz; Ahmad Shahivandi; Zahed Shafiei. "The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning", Journal of Research and Rural Planning, 9, 1, 2020, 91-112. magiran.com/p2109711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال