ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، (1399). تحلیل مکانی - فضایی اثرگذاری سرمایه های معیشتی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، 113-137. magiran.com/p2109715
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani, Hamid Shayan, (2020). A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County), Journal of Research and Rural Planning, 9(1), 113-137. magiran.com/p2109715
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، تحلیل مکانی - فضایی اثرگذاری سرمایه های معیشتی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1399؛ 9(1): 113-137. magiran.com/p2109715
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani, Hamid Shayan, A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County), Journal of Research and Rural Planning, 2020; 9(1): 113-137. magiran.com/p2109715
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، "تحلیل مکانی - فضایی اثرگذاری سرمایه های معیشتی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 9، شماره 1 (1399): 113-137. magiran.com/p2109715
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani, Hamid Shayan, "A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County)", Journal of Research and Rural Planning 9, no.1 (2020): 113-137. magiran.com/p2109715
علی قربانی، علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، (1399). 'تحلیل مکانی - فضایی اثرگذاری سرمایه های معیشتی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9(1)، صص.113-137. magiran.com/p2109715
Ali Ghorbani, Aliakbar Anabestani, Hamid Shayan, (2020). 'A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County)', Journal of Research and Rural Planning, 9(1), pp.113-137. magiran.com/p2109715
علی قربانی؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان. "تحلیل مکانی - فضایی اثرگذاری سرمایه های معیشتی بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 9 ،1 ، 1399، 113-137. magiran.com/p2109715
Ali Ghorbani; Aliakbar Anabestani; Hamid Shayan. "A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County)", Journal of Research and Rural Planning, 9, 1, 2020, 113-137. magiran.com/p2109715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال