ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم لعلی، مینا جوزی، مریم مقیمیان، (1398). بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری، فصلنامه طب مکمل، 9(4)، 3902-3913. magiran.com/p2109951
Maryam Lali, Mina Jouzi, Maryam Moghimian, (2020). The Effect of Back Massage on Anxiety Components of Mothers With Preterm Infants, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(4), 3902-3913. magiran.com/p2109951
مریم لعلی، مینا جوزی، مریم مقیمیان، بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری. فصلنامه طب مکمل، 1398؛ 9(4): 3902-3913. magiran.com/p2109951
Maryam Lali, Mina Jouzi, Maryam Moghimian, The Effect of Back Massage on Anxiety Components of Mothers With Preterm Infants, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2020; 9(4): 3902-3913. magiran.com/p2109951
مریم لعلی، مینا جوزی، مریم مقیمیان، "بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری"، فصلنامه طب مکمل 9، شماره 4 (1398): 3902-3913. magiran.com/p2109951
Maryam Lali, Mina Jouzi, Maryam Moghimian, "The Effect of Back Massage on Anxiety Components of Mothers With Preterm Infants", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 9, no.4 (2020): 3902-3913. magiran.com/p2109951
مریم لعلی، مینا جوزی، مریم مقیمیان، (1398). 'بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری'، فصلنامه طب مکمل، 9(4)، صص.3902-3913. magiran.com/p2109951
Maryam Lali, Mina Jouzi, Maryam Moghimian, (2020). 'The Effect of Back Massage on Anxiety Components of Mothers With Preterm Infants', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9(4), pp.3902-3913. magiran.com/p2109951
مریم لعلی؛ مینا جوزی؛ مریم مقیمیان. "بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری". فصلنامه طب مکمل، 9 ،4 ، 1398، 3902-3913. magiran.com/p2109951
Maryam Lali; Mina Jouzi; Maryam Moghimian. "The Effect of Back Massage on Anxiety Components of Mothers With Preterm Infants", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 9, 4, 2020, 3902-3913. magiran.com/p2109951
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال