ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا بلوچ، یوسف دژمخوی، شهباز ناصر مستوفی، مطهره قربانی، (1398). بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(1)، 34-41. magiran.com/p2109998
Balouch , Yousef Dozhamkhouy, Shahbaz Naser Mostofi, Motahare Ghorbani, (2020). The Evaluation of Relationship Between Eichner Index and Alzheimer’s Disease, Journal of Research in Dental Sciences, 17(1), 34-41. magiran.com/p2109998
فریبا بلوچ، یوسف دژمخوی، شهباز ناصر مستوفی، مطهره قربانی، بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1398؛ 17(1): 34-41. magiran.com/p2109998
Balouch , Yousef Dozhamkhouy, Shahbaz Naser Mostofi, Motahare Ghorbani, The Evaluation of Relationship Between Eichner Index and Alzheimer’s Disease, Journal of Research in Dental Sciences, 2020; 17(1): 34-41. magiran.com/p2109998
فریبا بلوچ، یوسف دژمخوی، شهباز ناصر مستوفی، مطهره قربانی، "بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 17، شماره 1 (1398): 34-41. magiran.com/p2109998
Balouch , Yousef Dozhamkhouy, Shahbaz Naser Mostofi, Motahare Ghorbani, "The Evaluation of Relationship Between Eichner Index and Alzheimer’s Disease", Journal of Research in Dental Sciences 17, no.1 (2020): 34-41. magiran.com/p2109998
فریبا بلوچ، یوسف دژمخوی، شهباز ناصر مستوفی، مطهره قربانی، (1398). 'بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(1)، صص.34-41. magiran.com/p2109998
Balouch , Yousef Dozhamkhouy, Shahbaz Naser Mostofi, Motahare Ghorbani, (2020). 'The Evaluation of Relationship Between Eichner Index and Alzheimer’s Disease', Journal of Research in Dental Sciences, 17(1), pp.34-41. magiran.com/p2109998
فریبا بلوچ؛ یوسف دژمخوی؛ شهباز ناصر مستوفی؛ مطهره قربانی. "بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17 ،1 ، 1398، 34-41. magiran.com/p2109998
Balouch ; Yousef Dozhamkhouy; Shahbaz Naser Mostofi; Motahare Ghorbani. "The Evaluation of Relationship Between Eichner Index and Alzheimer’s Disease", Journal of Research in Dental Sciences, 17, 1, 2020, 34-41. magiran.com/p2109998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال