ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه آیت اللهی، سید حسین رضوی، مهدی تبریزی زاده، سپیده سپهری، (1398). بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(1)، 50-56. magiran.com/p2110000
Fatemeh Ayatollahi, Seyed Hossein Razavi, Mehdi Tabrizizadeh, Sepideh Sepehri, (2020). The Effect of Verbal Explantation on Anxiety of Patients with Irreversible Pulpitis, Journal of Research in Dental Sciences, 17(1), 50-56. magiran.com/p2110000
فاطمه آیت اللهی، سید حسین رضوی، مهدی تبریزی زاده، سپیده سپهری، بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1398؛ 17(1): 50-56. magiran.com/p2110000
Fatemeh Ayatollahi, Seyed Hossein Razavi, Mehdi Tabrizizadeh, Sepideh Sepehri, The Effect of Verbal Explantation on Anxiety of Patients with Irreversible Pulpitis, Journal of Research in Dental Sciences, 2020; 17(1): 50-56. magiran.com/p2110000
فاطمه آیت اللهی، سید حسین رضوی، مهدی تبریزی زاده، سپیده سپهری، "بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 17، شماره 1 (1398): 50-56. magiran.com/p2110000
Fatemeh Ayatollahi, Seyed Hossein Razavi, Mehdi Tabrizizadeh, Sepideh Sepehri, "The Effect of Verbal Explantation on Anxiety of Patients with Irreversible Pulpitis", Journal of Research in Dental Sciences 17, no.1 (2020): 50-56. magiran.com/p2110000
فاطمه آیت اللهی، سید حسین رضوی، مهدی تبریزی زاده، سپیده سپهری، (1398). 'بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17(1)، صص.50-56. magiran.com/p2110000
Fatemeh Ayatollahi, Seyed Hossein Razavi, Mehdi Tabrizizadeh, Sepideh Sepehri, (2020). 'The Effect of Verbal Explantation on Anxiety of Patients with Irreversible Pulpitis', Journal of Research in Dental Sciences, 17(1), pp.50-56. magiran.com/p2110000
فاطمه آیت اللهی؛ سید حسین رضوی؛ مهدی تبریزی زاده؛ سپیده سپهری. "بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 17 ،1 ، 1398، 50-56. magiran.com/p2110000
Fatemeh Ayatollahi; Seyed Hossein Razavi; Mehdi Tabrizizadeh; Sepideh Sepehri. "The Effect of Verbal Explantation on Anxiety of Patients with Irreversible Pulpitis", Journal of Research in Dental Sciences, 17, 1, 2020, 50-56. magiran.com/p2110000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال