ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرسول درویشی، محمدرضا قائدی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمد توحیدفام، (1399). تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11(40)، 201-216. magiran.com/p2110026
Mohammad Rasool Darvishi, Mohammadreza Ghaedi , Garine Keshishian Sirki, Mohammad Tohid Fam, (2020). Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran, Research and Urban Planning, 11(40), 201-216. magiran.com/p2110026
محمدرسول درویشی، محمدرضا قائدی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمد توحیدفام، تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر تهران). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1399؛ 11(40): 201-216. magiran.com/p2110026
Mohammad Rasool Darvishi, Mohammadreza Ghaedi , Garine Keshishian Sirki, Mohammad Tohid Fam, Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran, Research and Urban Planning, 2020; 11(40): 201-216. magiran.com/p2110026
محمدرسول درویشی، محمدرضا قائدی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمد توحیدفام، "تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر تهران)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 11، شماره 40 (1399): 201-216. magiran.com/p2110026
Mohammad Rasool Darvishi, Mohammadreza Ghaedi , Garine Keshishian Sirki, Mohammad Tohid Fam, "Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran", Research and Urban Planning 11, no.40 (2020): 201-216. magiran.com/p2110026
محمدرسول درویشی، محمدرضا قائدی، گارینه کشیشیان سیرکی، محمد توحیدفام، (1399). 'تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر تهران)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11(40)، صص.201-216. magiran.com/p2110026
Mohammad Rasool Darvishi, Mohammadreza Ghaedi , Garine Keshishian Sirki, Mohammad Tohid Fam, (2020). 'Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran', Research and Urban Planning, 11(40), pp.201-216. magiran.com/p2110026
محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحیدفام. "تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه 2 شهر تهران)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 11 ،40 ، 1399، 201-216. magiran.com/p2110026
Mohammad Rasool Darvishi; Mohammadreza Ghaedi ; Garine Keshishian Sirki; Mohammad Tohid Fam. "Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran", Research and Urban Planning, 11, 40, 2020, 201-216. magiran.com/p2110026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال