ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرینا سادات ساعی، قادر دشتی، جواد حسین زاد، حسین یادآور، (1398). ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، 27-49. magiran.com/p2110067
Farina Sadat Saei, Ghader Dashti , Javad Hosseinzad, Hossein Yadavar, (2020). Evaluating and Comparing the Technical Efficiency of Water Users Association in Maragheh County, Co - Operation and Agriculture, 8(32), 27-49. magiran.com/p2110067
فرینا سادات ساعی، قادر دشتی، جواد حسین زاد، حسین یادآور، ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1398؛ 8(32): 27-49. magiran.com/p2110067
Farina Sadat Saei, Ghader Dashti , Javad Hosseinzad, Hossein Yadavar, Evaluating and Comparing the Technical Efficiency of Water Users Association in Maragheh County, Co - Operation and Agriculture, 2020; 8(32): 27-49. magiran.com/p2110067
فرینا سادات ساعی، قادر دشتی، جواد حسین زاد، حسین یادآور، "ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 8، شماره 32 (1398): 27-49. magiran.com/p2110067
Farina Sadat Saei, Ghader Dashti , Javad Hosseinzad, Hossein Yadavar, "Evaluating and Comparing the Technical Efficiency of Water Users Association in Maragheh County", Co - Operation and Agriculture 8, no.32 (2020): 27-49. magiran.com/p2110067
فرینا سادات ساعی، قادر دشتی، جواد حسین زاد، حسین یادآور، (1398). 'ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، صص.27-49. magiran.com/p2110067
Farina Sadat Saei, Ghader Dashti , Javad Hosseinzad, Hossein Yadavar, (2020). 'Evaluating and Comparing the Technical Efficiency of Water Users Association in Maragheh County', Co - Operation and Agriculture, 8(32), pp.27-49. magiran.com/p2110067
فرینا سادات ساعی؛ قادر دشتی؛ جواد حسین زاد؛ حسین یادآور. "ارزیابی و مقایسه کارایی فنی تشکل های آب بران شهرستان مراغه". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 ،32 ، 1398، 27-49. magiran.com/p2110067
Farina Sadat Saei; Ghader Dashti ; Javad Hosseinzad; Hossein Yadavar. "Evaluating and Comparing the Technical Efficiency of Water Users Association in Maragheh County", Co - Operation and Agriculture, 8, 32, 2020, 27-49. magiran.com/p2110067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال