ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانشاه پورعظیم، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، (1398). نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب بخش گهواره شهرستان دالاهو، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، 71-97. magiran.com/p2110069
Jahanshah Poorazim, Hamideh Maleksaeidi , Farzad Eskandari, (2020). Farmers' Attitude towards Effectiveness of the Water Users’ Cooperative in Sustainable Management of Water Resources (The Case of Gahwareh District, Dalahu Township- Kermanshah Province), Co - Operation and Agriculture, 8(32), 71-97. magiran.com/p2110069
جهانشاه پورعظیم، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب بخش گهواره شهرستان دالاهو. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1398؛ 8(32): 71-97. magiran.com/p2110069
Jahanshah Poorazim, Hamideh Maleksaeidi , Farzad Eskandari, Farmers' Attitude towards Effectiveness of the Water Users’ Cooperative in Sustainable Management of Water Resources (The Case of Gahwareh District, Dalahu Township- Kermanshah Province), Co - Operation and Agriculture, 2020; 8(32): 71-97. magiran.com/p2110069
جهانشاه پورعظیم، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، "نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب بخش گهواره شهرستان دالاهو"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 8، شماره 32 (1398): 71-97. magiran.com/p2110069
Jahanshah Poorazim, Hamideh Maleksaeidi , Farzad Eskandari, "Farmers' Attitude towards Effectiveness of the Water Users’ Cooperative in Sustainable Management of Water Resources (The Case of Gahwareh District, Dalahu Township- Kermanshah Province)", Co - Operation and Agriculture 8, no.32 (2020): 71-97. magiran.com/p2110069
جهانشاه پورعظیم، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، (1398). 'نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب بخش گهواره شهرستان دالاهو'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، صص.71-97. magiran.com/p2110069
Jahanshah Poorazim, Hamideh Maleksaeidi , Farzad Eskandari, (2020). 'Farmers' Attitude towards Effectiveness of the Water Users’ Cooperative in Sustainable Management of Water Resources (The Case of Gahwareh District, Dalahu Township- Kermanshah Province)', Co - Operation and Agriculture, 8(32), pp.71-97. magiran.com/p2110069
جهانشاه پورعظیم؛ حمیده ملک سعیدی؛ فرزاد اسکندری. "نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب بخش گهواره شهرستان دالاهو". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 ،32 ، 1398، 71-97. magiran.com/p2110069
Jahanshah Poorazim; Hamideh Maleksaeidi ; Farzad Eskandari. "Farmers' Attitude towards Effectiveness of the Water Users’ Cooperative in Sustainable Management of Water Resources (The Case of Gahwareh District, Dalahu Township- Kermanshah Province)", Co - Operation and Agriculture, 8, 32, 2020, 71-97. magiran.com/p2110069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال