ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسلم سواری، هدا شریفی، (1398). راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، 99-136. magiran.com/p2110070
Moslem Savari , Hoda Shrifi, (2020). Waste Reduction Strategies of Date in Rural Areas of Khuzestan Province from the Perspective of Palm Cooperatives Experts, Co - Operation and Agriculture, 8(32), 99-136. magiran.com/p2110070
مسلم سواری، هدا شریفی، راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1398؛ 8(32): 99-136. magiran.com/p2110070
Moslem Savari , Hoda Shrifi, Waste Reduction Strategies of Date in Rural Areas of Khuzestan Province from the Perspective of Palm Cooperatives Experts, Co - Operation and Agriculture, 2020; 8(32): 99-136. magiran.com/p2110070
مسلم سواری، هدا شریفی، "راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 8، شماره 32 (1398): 99-136. magiran.com/p2110070
Moslem Savari , Hoda Shrifi, "Waste Reduction Strategies of Date in Rural Areas of Khuzestan Province from the Perspective of Palm Cooperatives Experts", Co - Operation and Agriculture 8, no.32 (2020): 99-136. magiran.com/p2110070
مسلم سواری، هدا شریفی، (1398). 'راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، صص.99-136. magiran.com/p2110070
Moslem Savari , Hoda Shrifi, (2020). 'Waste Reduction Strategies of Date in Rural Areas of Khuzestan Province from the Perspective of Palm Cooperatives Experts', Co - Operation and Agriculture, 8(32), pp.99-136. magiran.com/p2110070
مسلم سواری؛ هدا شریفی. "راهکارهای کاهش ضایعات خرما در مناطق روستایی استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان تعاونی نخلداری". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 ،32 ، 1398، 99-136. magiran.com/p2110070
Moslem Savari ; Hoda Shrifi. "Waste Reduction Strategies of Date in Rural Areas of Khuzestan Province from the Perspective of Palm Cooperatives Experts", Co - Operation and Agriculture, 8, 32, 2020, 99-136. magiran.com/p2110070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال