ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا قهرمانی، مرضیه علی خواه اصل، محمد دشوارپسند، (1398). بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، 139-160. magiran.com/p2110071
Leila Ghahremani, Marzieh Alikhah Asl , MOHAMMAD DOSHVARPASAND, (2020). Ecological Capability Investigation for Agricultural and Rangeland Management Using AHP and GIS (Case Study: Gheymaskhan, East Azerbaijan Province), Co - Operation and Agriculture, 8(32), 139-160. magiran.com/p2110071
لیلا قهرمانی، مرضیه علی خواه اصل، محمد دشوارپسند، بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1398؛ 8(32): 139-160. magiran.com/p2110071
Leila Ghahremani, Marzieh Alikhah Asl , MOHAMMAD DOSHVARPASAND, Ecological Capability Investigation for Agricultural and Rangeland Management Using AHP and GIS (Case Study: Gheymaskhan, East Azerbaijan Province), Co - Operation and Agriculture, 2020; 8(32): 139-160. magiran.com/p2110071
لیلا قهرمانی، مرضیه علی خواه اصل، محمد دشوارپسند، "بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل"، فصلنامه تعاون و کشاورزی 8، شماره 32 (1398): 139-160. magiran.com/p2110071
Leila Ghahremani, Marzieh Alikhah Asl , MOHAMMAD DOSHVARPASAND, "Ecological Capability Investigation for Agricultural and Rangeland Management Using AHP and GIS (Case Study: Gheymaskhan, East Azerbaijan Province)", Co - Operation and Agriculture 8, no.32 (2020): 139-160. magiran.com/p2110071
لیلا قهرمانی، مرضیه علی خواه اصل، محمد دشوارپسند، (1398). 'بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل'، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8(32)، صص.139-160. magiran.com/p2110071
Leila Ghahremani, Marzieh Alikhah Asl , MOHAMMAD DOSHVARPASAND, (2020). 'Ecological Capability Investigation for Agricultural and Rangeland Management Using AHP and GIS (Case Study: Gheymaskhan, East Azerbaijan Province)', Co - Operation and Agriculture, 8(32), pp.139-160. magiran.com/p2110071
لیلا قهرمانی؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد دشوارپسند. "بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل". فصلنامه تعاون و کشاورزی، 8 ،32 ، 1398، 139-160. magiran.com/p2110071
Leila Ghahremani; Marzieh Alikhah Asl ; MOHAMMAD DOSHVARPASAND. "Ecological Capability Investigation for Agricultural and Rangeland Management Using AHP and GIS (Case Study: Gheymaskhan, East Azerbaijan Province)", Co - Operation and Agriculture, 8, 32, 2020, 139-160. magiran.com/p2110071
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال