ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه ابراهیمی، محمد شایان نژاد، محمدرضا مصدقی، (1398). تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 129-139. magiran.com/p2110213
A. Ebrahimi, M. Shayannejad, M. Reza Mosaddeghi, (2020). The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), 129-139. magiran.com/p2110213
افسانه ابراهیمی، محمد شایان نژاد، محمدرضا مصدقی، تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(4): 129-139. magiran.com/p2110213
A. Ebrahimi, M. Shayannejad, M. Reza Mosaddeghi, The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation, Journal of Hydrology and Soil Science, 2020; 23(4): 129-139. magiran.com/p2110213
افسانه ابراهیمی، محمد شایان نژاد، محمدرضا مصدقی، "تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 4 (1398): 129-139. magiran.com/p2110213
A. Ebrahimi, M. Shayannejad, M. Reza Mosaddeghi, "The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.4 (2020): 129-139. magiran.com/p2110213
افسانه ابراهیمی، محمد شایان نژاد، محمدرضا مصدقی، (1398). 'تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، صص.129-139. magiran.com/p2110213
A. Ebrahimi, M. Shayannejad, M. Reza Mosaddeghi, (2020). 'The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), pp.129-139. magiran.com/p2110213
افسانه ابراهیمی؛ محمد شایان نژاد؛ محمدرضا مصدقی. "تاثیر کاربرد شلتوک برنج و بیوچار آن بر الگوی خیس شدگی یک خاک رس سیلتی تحت آبیاری قطره ای سطحی". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،4 ، 1398، 129-139. magiran.com/p2110213
A. Ebrahimi; M. Shayannejad; M. Reza Mosaddeghi. "The Effect of Rice Husk and its Biochar on Wetting Pattern in a Silty Clay Soil under Surface- Trickle Irrigation", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 4, 2020, 129-139. magiran.com/p2110213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال