ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه عنایتی ضمیر، مجتبی نوروزی مصیر، اکبر قدم خانی، (1398). تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های بیولوژیکی و شکل های آلی کربن خاک زیر کشت گندم، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، 171-181. magiran.com/p2110216
N. Enayatizamir, M. Noruzi Masir, A. Ghadamkhanii, (2020). The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation, Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), 171-181. magiran.com/p2110216
نعیمه عنایتی ضمیر، مجتبی نوروزی مصیر، اکبر قدم خانی، تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های بیولوژیکی و شکل های آلی کربن خاک زیر کشت گندم. نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 1398؛ 23(4): 171-181. magiran.com/p2110216
N. Enayatizamir, M. Noruzi Masir, A. Ghadamkhanii, The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation, Journal of Hydrology and Soil Science, 2020; 23(4): 171-181. magiran.com/p2110216
نعیمه عنایتی ضمیر، مجتبی نوروزی مصیر، اکبر قدم خانی، "تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های بیولوژیکی و شکل های آلی کربن خاک زیر کشت گندم"، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 23، شماره 4 (1398): 171-181. magiran.com/p2110216
N. Enayatizamir, M. Noruzi Masir, A. Ghadamkhanii, "The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation", Journal of Hydrology and Soil Science 23, no.4 (2020): 171-181. magiran.com/p2110216
نعیمه عنایتی ضمیر، مجتبی نوروزی مصیر، اکبر قدم خانی، (1398). 'تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های بیولوژیکی و شکل های آلی کربن خاک زیر کشت گندم'، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23(4)، صص.171-181. magiran.com/p2110216
N. Enayatizamir, M. Noruzi Masir, A. Ghadamkhanii, (2020). 'The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation', Journal of Hydrology and Soil Science, 23(4), pp.171-181. magiran.com/p2110216
نعیمه عنایتی ضمیر؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ اکبر قدم خانی. "تاثیر باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های بیولوژیکی و شکل های آلی کربن خاک زیر کشت گندم". نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 23 ،4 ، 1398، 171-181. magiran.com/p2110216
N. Enayatizamir; M. Noruzi Masir; A. Ghadamkhanii. "The Effect of Plant Growth Promoting Bacteria on Some Biological Indicators and Soil Organic Carbon Forms under Wheat Cultivation", Journal of Hydrology and Soil Science, 23, 4, 2020, 171-181. magiran.com/p2110216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال