ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین شوقی، (1398). صنعت وصول مطالبات: رهیافت یادگیری ماشین، Journal of Money & Economy، 14(4)، 453-473. magiran.com/p2110428
Amirhossein Shoghi, (2020). Debt Collection Industry: Machine Learning Approach, Journal of Money & Economy, 14(4), 453-473. magiran.com/p2110428
امیرحسین شوقی، صنعت وصول مطالبات: رهیافت یادگیری ماشین. Journal of Money & Economy، 1398؛ 14(4): 453-473. magiran.com/p2110428
Amirhossein Shoghi, Debt Collection Industry: Machine Learning Approach, Journal of Money & Economy, 2020; 14(4): 453-473. magiran.com/p2110428
امیرحسین شوقی، "صنعت وصول مطالبات: رهیافت یادگیری ماشین"، Journal of Money & Economy 14، شماره 4 (1398): 453-473. magiran.com/p2110428
Amirhossein Shoghi, "Debt Collection Industry: Machine Learning Approach", Journal of Money & Economy 14, no.4 (2020): 453-473. magiran.com/p2110428
امیرحسین شوقی، (1398). 'صنعت وصول مطالبات: رهیافت یادگیری ماشین'، Journal of Money & Economy، 14(4)، صص.453-473. magiran.com/p2110428
Amirhossein Shoghi, (2020). 'Debt Collection Industry: Machine Learning Approach', Journal of Money & Economy, 14(4), pp.453-473. magiran.com/p2110428
امیرحسین شوقی. "صنعت وصول مطالبات: رهیافت یادگیری ماشین". Journal of Money & Economy، 14 ،4 ، 1398، 453-473. magiran.com/p2110428
Amirhossein Shoghi. "Debt Collection Industry: Machine Learning Approach", Journal of Money & Economy, 14, 4, 2020, 453-473. magiran.com/p2110428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال