ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید راسخی، نسیم نبوی، (1398). اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه، Journal of Money & Economy، 14(4)، 475-494. magiran.com/p2110429
Saeed Rasekhi, Nasim Nabavi, (2020). The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries, Journal of Money & Economy, 14(4), 475-494. magiran.com/p2110429
سعید راسخی، نسیم نبوی، اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه. Journal of Money & Economy، 1398؛ 14(4): 475-494. magiran.com/p2110429
Saeed Rasekhi, Nasim Nabavi, The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries, Journal of Money & Economy, 2020; 14(4): 475-494. magiran.com/p2110429
سعید راسخی، نسیم نبوی، "اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه"، Journal of Money & Economy 14، شماره 4 (1398): 475-494. magiran.com/p2110429
Saeed Rasekhi, Nasim Nabavi, "The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries", Journal of Money & Economy 14, no.4 (2020): 475-494. magiran.com/p2110429
سعید راسخی، نسیم نبوی، (1398). 'اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه'، Journal of Money & Economy، 14(4)، صص.475-494. magiran.com/p2110429
Saeed Rasekhi, Nasim Nabavi, (2020). 'The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries', Journal of Money & Economy, 14(4), pp.475-494. magiran.com/p2110429
سعید راسخی؛ نسیم نبوی. "اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه". Journal of Money & Economy، 14 ،4 ، 1398، 475-494. magiran.com/p2110429
Saeed Rasekhi; Nasim Nabavi. "The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries", Journal of Money & Economy, 14, 4, 2020, 475-494. magiran.com/p2110429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال