ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mahnaz Ghatreh Samani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimian Bouger, (2020). Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 21(6), 271-275. magiran.com/p2110619
Mahnaz Ghatreh Samani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimian Bouger, Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2020; 21(6): 271-275. magiran.com/p2110619
Mahnaz Ghatreh Samani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimian Bouger, "Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 21, no.6 (2020): 271-275. magiran.com/p2110619
Mahnaz Ghatreh Samani, Mahmoud Najafi, Issac Rahimian Bouger, (2020). 'Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 21(6), pp.271-275. magiran.com/p2110619
Mahnaz Ghatreh Samani; Mahmoud Najafi; Issac Rahimian Bouger. "Comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy and physiotherapy on quality of life and pain catastrophizing in patients with chronic pain", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 21, 6, 2020, 271-275. magiran.com/p2110619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال