ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین زینل زاده تبریزی، سعید سیف زاده، امیرحسین شیرانی راد، اسماعیل حدیدی ماسوله، حمیدرضا ذاکرین، میترا خیبری، (1398). تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 32(125)، 91-108. magiran.com/p2110768
Hossein Zeinalzadeh Tabrizi , Saeid Saifzade Saifzade, AmirHosein Shirani Rad, Esmaeil Hadidi Masuleh, HamidReza Zakerin, Mitra Kheybari, (2020). Determination of suitable planting date and stable genotype in cultivars and promising lines of rapeseed (Brassica napus L.) using GGE Biplot graphical analysis, Journal of Applied Crop Research, 32(125), 91-108. magiran.com/p2110768
حسین زینل زاده تبریزی، سعید سیف زاده، امیرحسین شیرانی راد، اسماعیل حدیدی ماسوله، حمیدرضا ذاکرین، میترا خیبری، تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1398؛ 32(125): 91-108. magiran.com/p2110768
Hossein Zeinalzadeh Tabrizi , Saeid Saifzade Saifzade, AmirHosein Shirani Rad, Esmaeil Hadidi Masuleh, HamidReza Zakerin, Mitra Kheybari, Determination of suitable planting date and stable genotype in cultivars and promising lines of rapeseed (Brassica napus L.) using GGE Biplot graphical analysis, Journal of Applied Crop Research, 2020; 32(125): 91-108. magiran.com/p2110768
حسین زینل زاده تبریزی، سعید سیف زاده، امیرحسین شیرانی راد، اسماعیل حدیدی ماسوله، حمیدرضا ذاکرین، میترا خیبری، "تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 32، شماره 125 (1398): 91-108. magiran.com/p2110768
Hossein Zeinalzadeh Tabrizi , Saeid Saifzade Saifzade, AmirHosein Shirani Rad, Esmaeil Hadidi Masuleh, HamidReza Zakerin, Mitra Kheybari, "Determination of suitable planting date and stable genotype in cultivars and promising lines of rapeseed (Brassica napus L.) using GGE Biplot graphical analysis", Journal of Applied Crop Research 32, no.125 (2020): 91-108. magiran.com/p2110768
حسین زینل زاده تبریزی، سعید سیف زاده، امیرحسین شیرانی راد، اسماعیل حدیدی ماسوله، حمیدرضا ذاکرین، میترا خیبری، (1398). 'تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 32(125)، صص.91-108. magiran.com/p2110768
Hossein Zeinalzadeh Tabrizi , Saeid Saifzade Saifzade, AmirHosein Shirani Rad, Esmaeil Hadidi Masuleh, HamidReza Zakerin, Mitra Kheybari, (2020). 'Determination of suitable planting date and stable genotype in cultivars and promising lines of rapeseed (Brassica napus L.) using GGE Biplot graphical analysis', Journal of Applied Crop Research, 32(125), pp.91-108. magiran.com/p2110768
حسین زینل زاده تبریزی؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمیدرضا ذاکرین؛ میترا خیبری. "تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و ژنوتیپ پایدار در ارقام و لاینهای امیدبخش کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روش تجزیه گرافیکی GGE بای پلات". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 32 ،125 ، 1398، 91-108. magiran.com/p2110768
Hossein Zeinalzadeh Tabrizi ; Saeid Saifzade Saifzade; AmirHosein Shirani Rad; Esmaeil Hadidi Masuleh; HamidReza Zakerin; Mitra Kheybari. "Determination of suitable planting date and stable genotype in cultivars and promising lines of rapeseed (Brassica napus L.) using GGE Biplot graphical analysis", Journal of Applied Crop Research, 32, 125, 2020, 91-108. magiran.com/p2110768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال