ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین باقری شیخانگفشه، رضا شباهنگ، اکرم سادات عباسی، سیده مریم موسوی، وحید حاجی علیانی، مرضیه شهریاری سرحدی، (1398). پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس استحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، 13-22. magiran.com/p2110822
Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Reza Shabahang, Akram Sadat Abbasi, Seyedeh Maryam Mousavi, Vahid Hajialiani, Marzieh Shahryari Sarhadi, (2020). Prediction of Educational Motivation Based on Mental Toughness and Capacity of Sustaining Effort and Interest for Long-Term Purposes, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(4), 13-22. magiran.com/p2110822
فرزین باقری شیخانگفشه، رضا شباهنگ، اکرم سادات عباسی، سیده مریم موسوی، وحید حاجی علیانی، مرضیه شهریاری سرحدی، پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس استحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(4): 13-22. magiran.com/p2110822
Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Reza Shabahang, Akram Sadat Abbasi, Seyedeh Maryam Mousavi, Vahid Hajialiani, Marzieh Shahryari Sarhadi, Prediction of Educational Motivation Based on Mental Toughness and Capacity of Sustaining Effort and Interest for Long-Term Purposes, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2020; 6(4): 13-22. magiran.com/p2110822
فرزین باقری شیخانگفشه، رضا شباهنگ، اکرم سادات عباسی، سیده مریم موسوی، وحید حاجی علیانی، مرضیه شهریاری سرحدی، "پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس استحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 4 (1398): 13-22. magiran.com/p2110822
Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Reza Shabahang, Akram Sadat Abbasi, Seyedeh Maryam Mousavi, Vahid Hajialiani, Marzieh Shahryari Sarhadi, "Prediction of Educational Motivation Based on Mental Toughness and Capacity of Sustaining Effort and Interest for Long-Term Purposes", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.4 (2020): 13-22. magiran.com/p2110822
فرزین باقری شیخانگفشه، رضا شباهنگ، اکرم سادات عباسی، سیده مریم موسوی، وحید حاجی علیانی، مرضیه شهریاری سرحدی، (1398). 'پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس استحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، صص.13-22. magiran.com/p2110822
Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Reza Shabahang, Akram Sadat Abbasi, Seyedeh Maryam Mousavi, Vahid Hajialiani, Marzieh Shahryari Sarhadi, (2020). 'Prediction of Educational Motivation Based on Mental Toughness and Capacity of Sustaining Effort and Interest for Long-Term Purposes', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(4), pp.13-22. magiran.com/p2110822
فرزین باقری شیخانگفشه؛ رضا شباهنگ؛ اکرم سادات عباسی؛ سیده مریم موسوی؛ وحید حاجی علیانی؛ مرضیه شهریاری سرحدی. "پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس استحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،4 ، 1398، 13-22. magiran.com/p2110822
Farzin Bagheri Sheykhangafshe; Reza Shabahang; Akram Sadat Abbasi; Seyedeh Maryam Mousavi; Vahid Hajialiani; Marzieh Shahryari Sarhadi. "Prediction of Educational Motivation Based on Mental Toughness and Capacity of Sustaining Effort and Interest for Long-Term Purposes", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 4, 2020, 13-22. magiran.com/p2110822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال