ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، انسیه محمدیاری، میرسعید جعفری، سیمین حسینیان، (1398). تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، 23-34. magiran.com/p2110823
Esmaeil Sadri Demirchi, Ensieh Mohammadyari, Mir Saeed Jafari, Simin Hosseinian, (2020). The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation, Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(4), 23-34. magiran.com/p2110823
اسماعیل صدری دمیرچی، انسیه محمدیاری، میرسعید جعفری، سیمین حسینیان، تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک، 1398؛ 6(4): 23-34. magiran.com/p2110823
Esmaeil Sadri Demirchi, Ensieh Mohammadyari, Mir Saeed Jafari, Simin Hosseinian, The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation, Quarterly Journal of Child Mental Health, 2020; 6(4): 23-34. magiran.com/p2110823
اسماعیل صدری دمیرچی، انسیه محمدیاری، میرسعید جعفری، سیمین حسینیان، "تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان"، فصلنامه سلامت روان کودک 6، شماره 4 (1398): 23-34. magiran.com/p2110823
Esmaeil Sadri Demirchi, Ensieh Mohammadyari, Mir Saeed Jafari, Simin Hosseinian, "The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation", Quarterly Journal of Child Mental Health 6, no.4 (2020): 23-34. magiran.com/p2110823
اسماعیل صدری دمیرچی، انسیه محمدیاری، میرسعید جعفری، سیمین حسینیان، (1398). 'تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان'، فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، صص.23-34. magiran.com/p2110823
Esmaeil Sadri Demirchi, Ensieh Mohammadyari, Mir Saeed Jafari, Simin Hosseinian, (2020). 'The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation', Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(4), pp.23-34. magiran.com/p2110823
اسماعیل صدری دمیرچی؛ انسیه محمدیاری؛ میرسعید جعفری؛ سیمین حسینیان. "تاثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان". فصلنامه سلامت روان کودک، 6 ،4 ، 1398، 23-34. magiran.com/p2110823
Esmaeil Sadri Demirchi; Ensieh Mohammadyari; Mir Saeed Jafari; Simin Hosseinian. "The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation", Quarterly Journal of Child Mental Health, 6, 4, 2020, 23-34. magiran.com/p2110823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال