ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بابائی، (1398). تاثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2(5)، 19-34. magiran.com/p2111005
fateme babaee, (2019). The effect of teaching creative thinking on parents and students On the Prevention of Cyberspace Injuries (Action Research Study), Journal of Applied Research in Counseling, 2(5), 19-34. magiran.com/p2111005
فاطمه بابائی، تاثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی). مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 1398؛ 2(5): 19-34. magiran.com/p2111005
fateme babaee, The effect of teaching creative thinking on parents and students On the Prevention of Cyberspace Injuries (Action Research Study), Journal of Applied Research in Counseling, 2019; 2(5): 19-34. magiran.com/p2111005
فاطمه بابائی، "تاثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)"، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره 2، شماره 5 (1398): 19-34. magiran.com/p2111005
fateme babaee, "The effect of teaching creative thinking on parents and students On the Prevention of Cyberspace Injuries (Action Research Study)", Journal of Applied Research in Counseling 2, no.5 (2019): 19-34. magiran.com/p2111005
فاطمه بابائی، (1398). 'تاثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)'، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2(5)، صص.19-34. magiran.com/p2111005
fateme babaee, (2019). 'The effect of teaching creative thinking on parents and students On the Prevention of Cyberspace Injuries (Action Research Study)', Journal of Applied Research in Counseling, 2(5), pp.19-34. magiran.com/p2111005
فاطمه بابائی. "تاثیر آموزش با شیوه تفکر خلاق به والدین و دانش آموزان بر پیشگیری از آسیب های فضای مجازی (مطالعه اقدام پژوهی)". مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2 ،5 ، 1398، 19-34. magiran.com/p2111005
fateme babaee. "The effect of teaching creative thinking on parents and students On the Prevention of Cyberspace Injuries (Action Research Study)", Journal of Applied Research in Counseling, 2, 5, 2019, 19-34. magiran.com/p2111005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال