ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مجید علوی لنگرودی، حسین فلاح زاده، فیروزه مصطفوی دارانی، (1399). بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(3)، 177-183. magiran.com/p2111143
Seyed Majid Alavi Langroodi, Hoosein Fallahzadeh, Firoozeh Mostafavi, (2020). The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran, Journal of Health System Research, 15(3), 177-183. magiran.com/p2111143
سید مجید علوی لنگرودی، حسین فلاح زاده، فیروزه مصطفوی دارانی، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1399؛ 15(3): 177-183. magiran.com/p2111143
Seyed Majid Alavi Langroodi, Hoosein Fallahzadeh, Firoozeh Mostafavi, The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran, Journal of Health System Research, 2020; 15(3): 177-183. magiran.com/p2111143
سید مجید علوی لنگرودی، حسین فلاح زاده، فیروزه مصطفوی دارانی، "بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 3 (1399): 177-183. magiran.com/p2111143
Seyed Majid Alavi Langroodi, Hoosein Fallahzadeh, Firoozeh Mostafavi, "The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran", Journal of Health System Research 15, no.3 (2020): 177-183. magiran.com/p2111143
سید مجید علوی لنگرودی، حسین فلاح زاده، فیروزه مصطفوی دارانی، (1399). 'بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(3)، صص.177-183. magiran.com/p2111143
Seyed Majid Alavi Langroodi, Hoosein Fallahzadeh, Firoozeh Mostafavi, (2020). 'The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran', Journal of Health System Research, 15(3), pp.177-183. magiran.com/p2111143
سید مجید علوی لنگرودی؛ حسین فلاح زاده؛ فیروزه مصطفوی دارانی. "بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،3 ، 1399، 177-183. magiran.com/p2111143
Seyed Majid Alavi Langroodi; Hoosein Fallahzadeh; Firoozeh Mostafavi. "The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran", Journal of Health System Research, 15, 3, 2020, 177-183. magiran.com/p2111143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال