ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد رجبی، (1398). بررسی اثرات احداث سد در توسعه فیزیکی و تغییرات مناطق بالا دست و پایین دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : سد 15 خرداد قم)، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، 27-46. magiran.com/p2111200
Ahmad Rajabi, (2020). Effects of dam construction on physical development and upstream and downstream dam change using remote sensing (Case Study: June 15th, Qom), Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), 27-46. magiran.com/p2111200
احمد رجبی، بررسی اثرات احداث سد در توسعه فیزیکی و تغییرات مناطق بالا دست و پایین دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : سد 15 خرداد قم). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(4): 27-46. magiran.com/p2111200
Ahmad Rajabi, Effects of dam construction on physical development and upstream and downstream dam change using remote sensing (Case Study: June 15th, Qom), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2020; 10(4): 27-46. magiran.com/p2111200
احمد رجبی، "بررسی اثرات احداث سد در توسعه فیزیکی و تغییرات مناطق بالا دست و پایین دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : سد 15 خرداد قم)"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 4 (1398): 27-46. magiran.com/p2111200
Ahmad Rajabi, "Effects of dam construction on physical development and upstream and downstream dam change using remote sensing (Case Study: June 15th, Qom)", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.4 (2020): 27-46. magiran.com/p2111200
احمد رجبی، (1398). 'بررسی اثرات احداث سد در توسعه فیزیکی و تغییرات مناطق بالا دست و پایین دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : سد 15 خرداد قم)'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، صص.27-46. magiran.com/p2111200
Ahmad Rajabi, (2020). 'Effects of dam construction on physical development and upstream and downstream dam change using remote sensing (Case Study: June 15th, Qom)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), pp.27-46. magiran.com/p2111200
احمد رجبی. "بررسی اثرات احداث سد در توسعه فیزیکی و تغییرات مناطق بالا دست و پایین دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی : سد 15 خرداد قم)". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،4 ، 1398، 27-46. magiran.com/p2111200
Ahmad Rajabi. "Effects of dam construction on physical development and upstream and downstream dam change using remote sensing (Case Study: June 15th, Qom)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 4, 2020, 27-46. magiran.com/p2111200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال