ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا سوخته زاری، (1398). بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد با تلفیق داده های سنجش از دوری و مدل سلول های خودکار مارکوف، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، 7-26. magiran.com/p2111201
Sara Soukhtezari, (2020). Investigation and Prediction of Spatial and Temporal Land Use Changes in New Hashtgerd City by Integrating Remote Sensing Data and Cellular Automata Markov model, Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), 7-26. magiran.com/p2111201
سارا سوخته زاری، بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد با تلفیق داده های سنجش از دوری و مدل سلول های خودکار مارکوف. مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(4): 7-26. magiran.com/p2111201
Sara Soukhtezari, Investigation and Prediction of Spatial and Temporal Land Use Changes in New Hashtgerd City by Integrating Remote Sensing Data and Cellular Automata Markov model, Journal of GIS & RS Application in Planing, 2020; 10(4): 7-26. magiran.com/p2111201
سارا سوخته زاری، "بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد با تلفیق داده های سنجش از دوری و مدل سلول های خودکار مارکوف"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 4 (1398): 7-26. magiran.com/p2111201
Sara Soukhtezari, "Investigation and Prediction of Spatial and Temporal Land Use Changes in New Hashtgerd City by Integrating Remote Sensing Data and Cellular Automata Markov model", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.4 (2020): 7-26. magiran.com/p2111201
سارا سوخته زاری، (1398). 'بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد با تلفیق داده های سنجش از دوری و مدل سلول های خودکار مارکوف'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، صص.7-26. magiran.com/p2111201
Sara Soukhtezari, (2020). 'Investigation and Prediction of Spatial and Temporal Land Use Changes in New Hashtgerd City by Integrating Remote Sensing Data and Cellular Automata Markov model', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), pp.7-26. magiran.com/p2111201
سارا سوخته زاری. "بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی شهر جدید هشتگرد با تلفیق داده های سنجش از دوری و مدل سلول های خودکار مارکوف". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،4 ، 1398، 7-26. magiran.com/p2111201
Sara Soukhtezari. "Investigation and Prediction of Spatial and Temporal Land Use Changes in New Hashtgerd City by Integrating Remote Sensing Data and Cellular Automata Markov model", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 4, 2020, 7-26. magiran.com/p2111201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال