ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامان جواهری، علی اصغر تراهی، سید محمد توکلی صبور، (1398). قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران)، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، 90-106. magiran.com/p2111205
saman javaheri , aliasghar torahi, seyed mohammad tavakoli sabour, (2020). Ability to prepare methods land use maps using satellite images (Case study: Kamyaran city), Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), 90-106. magiran.com/p2111205
سامان جواهری، علی اصغر تراهی، سید محمد توکلی صبور، قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران). مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 1398؛ 10(4): 90-106. magiran.com/p2111205
saman javaheri , aliasghar torahi, seyed mohammad tavakoli sabour, Ability to prepare methods land use maps using satellite images (Case study: Kamyaran city), Journal of GIS & RS Application in Planing, 2020; 10(4): 90-106. magiran.com/p2111205
سامان جواهری، علی اصغر تراهی، سید محمد توکلی صبور، "قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران)"، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 10، شماره 4 (1398): 90-106. magiran.com/p2111205
saman javaheri , aliasghar torahi, seyed mohammad tavakoli sabour, "Ability to prepare methods land use maps using satellite images (Case study: Kamyaran city)", Journal of GIS & RS Application in Planing 10, no.4 (2020): 90-106. magiran.com/p2111205
سامان جواهری، علی اصغر تراهی، سید محمد توکلی صبور، (1398). 'قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران)'، مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10(4)، صص.90-106. magiran.com/p2111205
saman javaheri , aliasghar torahi, seyed mohammad tavakoli sabour, (2020). 'Ability to prepare methods land use maps using satellite images (Case study: Kamyaran city)', Journal of GIS & RS Application in Planing, 10(4), pp.90-106. magiran.com/p2111205
سامان جواهری؛ علی اصغر تراهی؛ سید محمد توکلی صبور. "قابلیت روش های تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران)". مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی، 10 ،4 ، 1398، 90-106. magiran.com/p2111205
saman javaheri ; aliasghar torahi; seyed mohammad tavakoli sabour. "Ability to prepare methods land use maps using satellite images (Case study: Kamyaran city)", Journal of GIS & RS Application in Planing, 10, 4, 2020, 90-106. magiran.com/p2111205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال