ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). اثر حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش های صحرایی، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(3)، 238-245. magiran.com/p2111245
Sajjad Samiei, Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2020). Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats, Journal of Health System Research, 15(3), 238-245. magiran.com/p2111245
سجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، اثر حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش های صحرایی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1399؛ 15(3): 238-245. magiran.com/p2111245
Sajjad Samiei, Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats, Journal of Health System Research, 2020; 15(3): 238-245. magiran.com/p2111245
سجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، "اثر حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش های صحرایی"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 3 (1399): 238-245. magiran.com/p2111245
Sajjad Samiei, Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats", Journal of Health System Research 15, no.3 (2020): 238-245. magiran.com/p2111245
سجاد سمیعی، رضا پوربابکی، منیره خادم، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). 'اثر حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش های صحرایی'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(3)، صص.238-245. magiran.com/p2111245
Sajjad Samiei, Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2020). 'Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats', Journal of Health System Research, 15(3), pp.238-245. magiran.com/p2111245
سجاد سمیعی؛ رضا پوربابکی؛ منیره خادم؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "اثر حفاظتی عصاره های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش های صحرایی". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،3 ، 1399، 238-245. magiran.com/p2111245
Sajjad Samiei; Reza Pourbabaki; Monireh Khadem; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats", Journal of Health System Research, 15, 3, 2020, 238-245. magiran.com/p2111245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال