ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عجمی، احمد حیدری، فرهاد خرمالی، منوچهر گرجی، شمس الله ایوبی، (1399). تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(1)، 93-105. magiran.com/p2111351
Mohammad Ajami, Ahmad Heidari , Farhad Khormali, Manoochehr Gorji, Shamsolah Ayoubi, (2020). Effect of Topography Indices and Soil Characteristics on Rainfed Wheat Yield in Loess Lands of Toshan Area, Northern Iran, Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(1), 93-105. magiran.com/p2111351
محمد عجمی، احمد حیدری، فرهاد خرمالی، منوچهر گرجی، شمس الله ایوبی، تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1399؛ 51(1): 93-105. magiran.com/p2111351
Mohammad Ajami, Ahmad Heidari , Farhad Khormali, Manoochehr Gorji, Shamsolah Ayoubi, Effect of Topography Indices and Soil Characteristics on Rainfed Wheat Yield in Loess Lands of Toshan Area, Northern Iran, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2020; 51(1): 93-105. magiran.com/p2111351
محمد عجمی، احمد حیدری، فرهاد خرمالی، منوچهر گرجی، شمس الله ایوبی، "تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 51، شماره 1 (1399): 93-105. magiran.com/p2111351
Mohammad Ajami, Ahmad Heidari , Farhad Khormali, Manoochehr Gorji, Shamsolah Ayoubi, "Effect of Topography Indices and Soil Characteristics on Rainfed Wheat Yield in Loess Lands of Toshan Area, Northern Iran", Iranian Journal of Soil and Water Research 51, no.1 (2020): 93-105. magiran.com/p2111351
محمد عجمی، احمد حیدری، فرهاد خرمالی، منوچهر گرجی، شمس الله ایوبی، (1399). 'تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51(1)، صص.93-105. magiran.com/p2111351
Mohammad Ajami, Ahmad Heidari , Farhad Khormali, Manoochehr Gorji, Shamsolah Ayoubi, (2020). 'Effect of Topography Indices and Soil Characteristics on Rainfed Wheat Yield in Loess Lands of Toshan Area, Northern Iran', Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(1), pp.93-105. magiran.com/p2111351
محمد عجمی؛ احمد حیدری؛ فرهاد خرمالی؛ منوچهر گرجی؛ شمس الله ایوبی. "تاثیر شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک بر عملکرد گندم دیم در اراضی لسی منطقه توشن، شمال ایران". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 51 ،1 ، 1399، 93-105. magiran.com/p2111351
Mohammad Ajami; Ahmad Heidari ; Farhad Khormali; Manoochehr Gorji; Shamsolah Ayoubi. "Effect of Topography Indices and Soil Characteristics on Rainfed Wheat Yield in Loess Lands of Toshan Area, Northern Iran", Iranian Journal of Soil and Water Research, 51, 1, 2020, 93-105. magiran.com/p2111351
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال