ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی زمانی، کیوان ملانوروزی، عبدالله قاسمی، (1398). تاثیر شرایط خودتنظیمی بر رشد حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، 128. magiran.com/p2111377
Zamani L, Molanorouzi K, Ghasemi A, (2019). Self-Regulation on Children’s Motor Development and Executive Function, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), 128. magiran.com/p2111377
لیلی زمانی، کیوان ملانوروزی، عبدالله قاسمی، تاثیر شرایط خودتنظیمی بر رشد حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان. مجله مطالعات ناتوانی، 1398؛ 9(1): 128. magiran.com/p2111377
Zamani L, Molanorouzi K, Ghasemi A, Self-Regulation on Children’s Motor Development and Executive Function, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2019; 9(1): 128. magiran.com/p2111377
لیلی زمانی، کیوان ملانوروزی، عبدالله قاسمی، "تاثیر شرایط خودتنظیمی بر رشد حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان"، مجله مطالعات ناتوانی 9، شماره 1 (1398): 128. magiran.com/p2111377
Zamani L, Molanorouzi K, Ghasemi A, "Self-Regulation on Children’s Motor Development and Executive Function", Middle Eastern Journal of Disability Studies 9, no.1 (2019): 128. magiran.com/p2111377
لیلی زمانی، کیوان ملانوروزی، عبدالله قاسمی، (1398). 'تاثیر شرایط خودتنظیمی بر رشد حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان'، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، صص.128. magiran.com/p2111377
Zamani L, Molanorouzi K, Ghasemi A, (2019). 'Self-Regulation on Children’s Motor Development and Executive Function', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), pp.128. magiran.com/p2111377
لیلی زمانی؛ کیوان ملانوروزی؛ عبدالله قاسمی. "تاثیر شرایط خودتنظیمی بر رشد حرکتی و کارکرد اجرایی کودکان". مجله مطالعات ناتوانی، 9 ،1 ، 1398، 128. magiran.com/p2111377
Zamani L; Molanorouzi K; Ghasemi A. "Self-Regulation on Children’s Motor Development and Executive Function", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9, 1, 2019, 128. magiran.com/p2111377
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال