ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رضوان نژاد، صفا لطفی، آزاده بوستان، (1398). مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 482-491. magiran.com/p2111832
Elham Rezvannejad , Safa Lotfi, Azadeh Boustan, (2020). Modeling of heat stress protein 70 (HSP70) of honey bee by homology modeling and molecular simulation method and interaction to HSP40, Journal of Molecular and Cellular Research, 32(4), 482-491. magiran.com/p2111832
الهام رضوان نژاد، صفا لطفی، آزاده بوستان، مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(4): 482-491. magiran.com/p2111832
Elham Rezvannejad , Safa Lotfi, Azadeh Boustan, Modeling of heat stress protein 70 (HSP70) of honey bee by homology modeling and molecular simulation method and interaction to HSP40, Journal of Molecular and Cellular Research, 2020; 32(4): 482-491. magiran.com/p2111832
الهام رضوان نژاد، صفا لطفی، آزاده بوستان، "مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1398): 482-491. magiran.com/p2111832
Elham Rezvannejad , Safa Lotfi, Azadeh Boustan, "Modeling of heat stress protein 70 (HSP70) of honey bee by homology modeling and molecular simulation method and interaction to HSP40", Journal of Molecular and Cellular Research 32, no.4 (2020): 482-491. magiran.com/p2111832
الهام رضوان نژاد، صفا لطفی، آزاده بوستان، (1398). 'مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.482-491. magiran.com/p2111832
Elham Rezvannejad , Safa Lotfi, Azadeh Boustan, (2020). 'Modeling of heat stress protein 70 (HSP70) of honey bee by homology modeling and molecular simulation method and interaction to HSP40', Journal of Molecular and Cellular Research, 32(4), pp.482-491. magiran.com/p2111832
الهام رضوان نژاد؛ صفا لطفی؛ آزاده بوستان. "مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1398، 482-491. magiran.com/p2111832
Elham Rezvannejad ; Safa Lotfi; Azadeh Boustan. "Modeling of heat stress protein 70 (HSP70) of honey bee by homology modeling and molecular simulation method and interaction to HSP40", Journal of Molecular and Cellular Research, 32, 4, 2020, 482-491. magiran.com/p2111832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال