ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحیده ایمان زاده، نعیمه محب، رضا عبدی، مرتضی هنرمند عظیمی، (1398). شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(56)، 24-46. magiran.com/p2111932
Vahideh Imanzadeh, Naimeh Moheb, Reza Abdi , Morteza Honarmand Azimi, (2020). Identifying the Effective Factors on Divorce and Providing a Model for Predicting Divorce …, Modern psychological research, 14(56), 24-46. magiran.com/p2111932
وحیده ایمان زاده، نعیمه محب، رضا عبدی، مرتضی هنرمند عظیمی، شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(56): 24-46. magiran.com/p2111932
Vahideh Imanzadeh, Naimeh Moheb, Reza Abdi , Morteza Honarmand Azimi, Identifying the Effective Factors on Divorce and Providing a Model for Predicting Divorce …, Modern psychological research, 2020; 14(56): 24-46. magiran.com/p2111932
وحیده ایمان زاده، نعیمه محب، رضا عبدی، مرتضی هنرمند عظیمی، "شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 56 (1398): 24-46. magiran.com/p2111932
Vahideh Imanzadeh, Naimeh Moheb, Reza Abdi , Morteza Honarmand Azimi, "Identifying the Effective Factors on Divorce and Providing a Model for Predicting Divorce …", Modern psychological research 14, no.56 (2020): 24-46. magiran.com/p2111932
وحیده ایمان زاده، نعیمه محب، رضا عبدی، مرتضی هنرمند عظیمی، (1398). 'شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(56)، صص.24-46. magiran.com/p2111932
Vahideh Imanzadeh, Naimeh Moheb, Reza Abdi , Morteza Honarmand Azimi, (2020). 'Identifying the Effective Factors on Divorce and Providing a Model for Predicting Divorce …', Modern psychological research, 14(56), pp.24-46. magiran.com/p2111932
وحیده ایمان زاده؛ نعیمه محب؛ رضا عبدی؛ مرتضی هنرمند عظیمی. "شناسایی عوامل موثر بر طلاق و ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق با استفاده از تحلیل شبکه عصبی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،56 ، 1398، 24-46. magiran.com/p2111932
Vahideh Imanzadeh; Naimeh Moheb; Reza Abdi ; Morteza Honarmand Azimi. "Identifying the Effective Factors on Divorce and Providing a Model for Predicting Divorce …", Modern psychological research, 14, 56, 2020, 24-46. magiran.com/p2111932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال