ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور بیرامی، محمد شادبافی، (1398). مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(56)، 95-113. magiran.com/p2111935
Mansour Bayrami, Mohammad Shadbafi , (2020). The Comparison of Female with Fragile X Syndrome and Normal Female in Mathematical Problem Solving that Need Update Information and Need Not Update Information, Modern psychological research, 14(56), 95-113. magiran.com/p2111935
منصور بیرامی، محمد شادبافی، مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(56): 95-113. magiran.com/p2111935
Mansour Bayrami, Mohammad Shadbafi , The Comparison of Female with Fragile X Syndrome and Normal Female in Mathematical Problem Solving that Need Update Information and Need Not Update Information, Modern psychological research, 2020; 14(56): 95-113. magiran.com/p2111935
منصور بیرامی، محمد شادبافی، "مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 56 (1398): 95-113. magiran.com/p2111935
Mansour Bayrami, Mohammad Shadbafi , "The Comparison of Female with Fragile X Syndrome and Normal Female in Mathematical Problem Solving that Need Update Information and Need Not Update Information", Modern psychological research 14, no.56 (2020): 95-113. magiran.com/p2111935
منصور بیرامی، محمد شادبافی، (1398). 'مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(56)، صص.95-113. magiran.com/p2111935
Mansour Bayrami, Mohammad Shadbafi , (2020). 'The Comparison of Female with Fragile X Syndrome and Normal Female in Mathematical Problem Solving that Need Update Information and Need Not Update Information', Modern psychological research, 14(56), pp.95-113. magiran.com/p2111935
منصور بیرامی؛ محمد شادبافی. "مقایسه بیماران دختر مبتلا به سندرم ایکس شکننده و دختران عادی در حل مسائل ریاضی نیازمند به روزرسانی اطلاعات و بدون نیاز به به روزرسانی اطلاعات". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،56 ، 1398، 95-113. magiran.com/p2111935
Mansour Bayrami; Mohammad Shadbafi . "The Comparison of Female with Fragile X Syndrome and Normal Female in Mathematical Problem Solving that Need Update Information and Need Not Update Information", Modern psychological research, 14, 56, 2020, 95-113. magiran.com/p2111935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال