ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اردودری، احسان الله حبیبی، (1398). بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین اداری دانشگاه، فصلنامه بهداشت و توسعه، 8(4)، 322-330. magiran.com/p2112001
Zahra Ordudari, Ehsanollah Habibi, (2020). The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with Reaction Time in the University Administrative Staff, Health and Development Journal, 8(4), 322-330. magiran.com/p2112001
زهرا اردودری، احسان الله حبیبی، بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین اداری دانشگاه. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1398؛ 8(4): 322-330. magiran.com/p2112001
Zahra Ordudari, Ehsanollah Habibi, The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with Reaction Time in the University Administrative Staff, Health and Development Journal, 2020; 8(4): 322-330. magiran.com/p2112001
زهرا اردودری، احسان الله حبیبی، "بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین اداری دانشگاه"، فصلنامه بهداشت و توسعه 8، شماره 4 (1398): 322-330. magiran.com/p2112001
Zahra Ordudari, Ehsanollah Habibi, "The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with Reaction Time in the University Administrative Staff", Health and Development Journal 8, no.4 (2020): 322-330. magiran.com/p2112001
زهرا اردودری، احسان الله حبیبی، (1398). 'بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین اداری دانشگاه'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 8(4)، صص.322-330. magiran.com/p2112001
Zahra Ordudari, Ehsanollah Habibi, (2020). 'The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with Reaction Time in the University Administrative Staff', Health and Development Journal, 8(4), pp.322-330. magiran.com/p2112001
زهرا اردودری؛ احسان الله حبیبی. "بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و شاخص توده بدنی با زمان واکنش در شاغلین اداری دانشگاه". فصلنامه بهداشت و توسعه، 8 ،4 ، 1398، 322-330. magiran.com/p2112001
Zahra Ordudari; Ehsanollah Habibi. "The Relationship between Physical Activity and Body Mass Index with Reaction Time in the University Administrative Staff", Health and Development Journal, 8, 4, 2020, 322-330. magiran.com/p2112001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال