ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Flávia Russo, Maria Cristina Macedo, Pedro Fernandes, Larissa Okada, Lucas Da Silva, Camila Simões, Jamilla Cavalcante, Aline Simões, Manuella Almeida, Maricy Lopes, Roberto Da Silva, (2020). Treatment of Acute Lymphoid Leukemia Refractory to Classic First-Line and Rescue Protocols, International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 14(2), 123-126. magiran.com/p2112045
Flávia Russo, Maria Cristina Macedo, Pedro Fernandes, Larissa Okada, Lucas Da Silva, Camila Simões, Jamilla Cavalcante, Aline Simões, Manuella Almeida, Maricy Lopes, Roberto Da Silva, Treatment of Acute Lymphoid Leukemia Refractory to Classic First-Line and Rescue Protocols, International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 2020; 14(2): 123-126. magiran.com/p2112045
Flávia Russo, Maria Cristina Macedo, Pedro Fernandes, Larissa Okada, Lucas Da Silva, Camila Simões, Jamilla Cavalcante, Aline Simões, Manuella Almeida, Maricy Lopes, Roberto Da Silva, "Treatment of Acute Lymphoid Leukemia Refractory to Classic First-Line and Rescue Protocols", International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 14, no.2 (2020): 123-126. magiran.com/p2112045
Flávia Russo, Maria Cristina Macedo, Pedro Fernandes, Larissa Okada, Lucas Da Silva, Camila Simões, Jamilla Cavalcante, Aline Simões, Manuella Almeida, Maricy Lopes, Roberto Da Silva, (2020). 'Treatment of Acute Lymphoid Leukemia Refractory to Classic First-Line and Rescue Protocols', International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 14(2), pp.123-126. magiran.com/p2112045
Flávia Russo; Maria Cristina Macedo; Pedro Fernandes; Larissa Okada; Lucas Da Silva; Camila Simões; Jamilla Cavalcante; Aline Simões; Manuella Almeida; Maricy Lopes; Roberto Da Silva. "Treatment of Acute Lymphoid Leukemia Refractory to Classic First-Line and Rescue Protocols", International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 14, 2, 2020, 123-126. magiran.com/p2112045
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال