ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صفیه عبدالهی، محمد حاتمی، فردین مرادی منش، پرویز عسگری، (1399). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، 563-570. magiran.com/p2112196
Safieh Abdollahi, Mohammad Hatami, Fardin Moradi Manesh, Parviz Asgari, (2020). The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Health Related Beliefs in Patients with Type 2 Diabetes, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), 563-570. magiran.com/p2112196
صفیه عبدالهی، محمد حاتمی، فردین مرادی منش، پرویز عسگری، تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1399؛ 17(4): 563-570. magiran.com/p2112196
Safieh Abdollahi, Mohammad Hatami, Fardin Moradi Manesh, Parviz Asgari, The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Health Related Beliefs in Patients with Type 2 Diabetes, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2020; 17(4): 563-570. magiran.com/p2112196
صفیه عبدالهی، محمد حاتمی، فردین مرادی منش، پرویز عسگری، "تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 4 (1399): 563-570. magiran.com/p2112196
Safieh Abdollahi, Mohammad Hatami, Fardin Moradi Manesh, Parviz Asgari, "The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Health Related Beliefs in Patients with Type 2 Diabetes", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.4 (2020): 563-570. magiran.com/p2112196
صفیه عبدالهی، محمد حاتمی، فردین مرادی منش، پرویز عسگری، (1399). 'تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، صص.563-570. magiran.com/p2112196
Safieh Abdollahi, Mohammad Hatami, Fardin Moradi Manesh, Parviz Asgari, (2020). 'The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Health Related Beliefs in Patients with Type 2 Diabetes', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), pp.563-570. magiran.com/p2112196
صفیه عبدالهی؛ محمد حاتمی؛ فردین مرادی منش؛ پرویز عسگری. "تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،4 ، 1399، 563-570. magiran.com/p2112196
Safieh Abdollahi; Mohammad Hatami; Fardin Moradi Manesh; Parviz Asgari. "The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Health Related Beliefs in Patients with Type 2 Diabetes", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 4, 2020, 563-570. magiran.com/p2112196
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال