ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا موسوی، عذرا اعتمادی، (1399). اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر نگرش های زناشویی منفی در زوجین مبتلا به همسرآزاری عاطفی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، 571-579. magiran.com/p2112197
Zahra Mosavi, Ozra Etemadi, (2020). The Effectiveness of Imago Relationship Training on Negative Marital Attitudes in Couples with Emotional Spouse Abuse, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), 571-579. magiran.com/p2112197
زهرا موسوی، عذرا اعتمادی، اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر نگرش های زناشویی منفی در زوجین مبتلا به همسرآزاری عاطفی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1399؛ 17(4): 571-579. magiran.com/p2112197
Zahra Mosavi, Ozra Etemadi, The Effectiveness of Imago Relationship Training on Negative Marital Attitudes in Couples with Emotional Spouse Abuse, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2020; 17(4): 571-579. magiran.com/p2112197
زهرا موسوی، عذرا اعتمادی، "اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر نگرش های زناشویی منفی در زوجین مبتلا به همسرآزاری عاطفی"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 4 (1399): 571-579. magiran.com/p2112197
Zahra Mosavi, Ozra Etemadi, "The Effectiveness of Imago Relationship Training on Negative Marital Attitudes in Couples with Emotional Spouse Abuse", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.4 (2020): 571-579. magiran.com/p2112197
زهرا موسوی، عذرا اعتمادی، (1399). 'اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر نگرش های زناشویی منفی در زوجین مبتلا به همسرآزاری عاطفی'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، صص.571-579. magiran.com/p2112197
Zahra Mosavi, Ozra Etemadi, (2020). 'The Effectiveness of Imago Relationship Training on Negative Marital Attitudes in Couples with Emotional Spouse Abuse', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), pp.571-579. magiran.com/p2112197
زهرا موسوی؛ عذرا اعتمادی. "اثربخشی آموزش ایماگوتراپی بر نگرش های زناشویی منفی در زوجین مبتلا به همسرآزاری عاطفی". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،4 ، 1399، 571-579. magiran.com/p2112197
Zahra Mosavi; Ozra Etemadi. "The Effectiveness of Imago Relationship Training on Negative Marital Attitudes in Couples with Emotional Spouse Abuse", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 4, 2020, 571-579. magiran.com/p2112197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال