ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی ، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی خرمی، (1399). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و شدت علائم مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، 629-641. magiran.com/p2112202
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorrami , Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, (2020). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Symptoms Severity in Dental Anxiety Patients, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), 629-641. magiran.com/p2112202
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی ، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی خرمی، اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و شدت علائم مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1399؛ 17(4): 629-641. magiran.com/p2112202
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorrami , Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Symptoms Severity in Dental Anxiety Patients, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2020; 17(4): 629-641. magiran.com/p2112202
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی ، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی خرمی، "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و شدت علائم مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 4 (1399): 629-641. magiran.com/p2112202
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorrami , Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Symptoms Severity in Dental Anxiety Patients", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.4 (2020): 629-641. magiran.com/p2112202
الهام السادات بیننده، ناصر سراج خرمی ، پرویز عسگری، قادر فیضی، بهاره طحانی خرمی، (1399). 'اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و شدت علائم مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، صص.629-641. magiran.com/p2112202
Elham Sadat Binandeh, Naser Saraj Khorrami , Parviz Asgari, Ghader Feizi, Bahareh Tahani, (2020). 'The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Symptoms Severity in Dental Anxiety Patients', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), pp.629-641. magiran.com/p2112202
الهام السادات بیننده؛ ناصر سراج خرمی ؛ پرویز عسگری؛ قادر فیضی؛ بهاره طحانی خرمی. "اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و شدت علائم مبتلایان به اضطراب دندان پزشکی". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،4 ، 1399، 629-641. magiran.com/p2112202
Elham Sadat Binandeh; Naser Saraj Khorrami ; Parviz Asgari; Ghader Feizi; Bahareh Tahani. "The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Symptoms Severity in Dental Anxiety Patients", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 4, 2020, 629-641. magiran.com/p2112202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال