ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا تعویقی، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، محمدعلی رحمانی، (1399). مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ذهن سرگردان نوجوان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، 652-666. magiran.com/p2112204
Mitra Tavighi, Javad Khalatbari, Shohreh Ghorban Shiroodi, Mohamad Ali Rahmani, (2020). Comparison of Metacognitive Therapy and its Techniques, and acceptance and commitment therapy on the mind wandering adolescent, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), 652-666. magiran.com/p2112204
میترا تعویقی، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، محمدعلی رحمانی، مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ذهن سرگردان نوجوان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1399؛ 17(4): 652-666. magiran.com/p2112204
Mitra Tavighi, Javad Khalatbari, Shohreh Ghorban Shiroodi, Mohamad Ali Rahmani, Comparison of Metacognitive Therapy and its Techniques, and acceptance and commitment therapy on the mind wandering adolescent, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2020; 17(4): 652-666. magiran.com/p2112204
میترا تعویقی، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، محمدعلی رحمانی، "مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ذهن سرگردان نوجوان"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 4 (1399): 652-666. magiran.com/p2112204
Mitra Tavighi, Javad Khalatbari, Shohreh Ghorban Shiroodi, Mohamad Ali Rahmani, "Comparison of Metacognitive Therapy and its Techniques, and acceptance and commitment therapy on the mind wandering adolescent", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.4 (2020): 652-666. magiran.com/p2112204
میترا تعویقی، جواد خلعتبری، شهره قربان شیرودی، محمدعلی رحمانی، (1399). 'مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ذهن سرگردان نوجوان'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(4)، صص.652-666. magiran.com/p2112204
Mitra Tavighi, Javad Khalatbari, Shohreh Ghorban Shiroodi, Mohamad Ali Rahmani, (2020). 'Comparison of Metacognitive Therapy and its Techniques, and acceptance and commitment therapy on the mind wandering adolescent', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(4), pp.652-666. magiran.com/p2112204
میترا تعویقی؛ جواد خلعتبری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی. "مقایسه درمان فراشناخت و تکنیک های آن و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ذهن سرگردان نوجوان". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،4 ، 1399، 652-666. magiran.com/p2112204
Mitra Tavighi; Javad Khalatbari; Shohreh Ghorban Shiroodi; Mohamad Ali Rahmani. "Comparison of Metacognitive Therapy and its Techniques, and acceptance and commitment therapy on the mind wandering adolescent", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 4, 2020, 652-666. magiran.com/p2112204
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال