ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامان حاجی زاده انور، محمدرضا کردی، پریسا پورنعمتی، سارا فرج نیا، نیما قره داغی، محمدرضا رحمتی، (1399). تاثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 8-20. magiran.com/p2112269
Saman Hadjizadeh Anvar, Mohammadreza Kordi , Parisa Pournemati, Sara Farajnia, Nima Gharadaghi, Mohammadreza Rahmati, (2020). The effects of cold water immersion post repeated sprint activity on serum PGC-1α and irisin in young active men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 8-20. magiran.com/p2112269
سامان حاجی زاده انور، محمدرضا کردی، پریسا پورنعمتی، سارا فرج نیا، نیما قره داغی، محمدرضا رحمتی، تاثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 8-20. magiran.com/p2112269
Saman Hadjizadeh Anvar, Mohammadreza Kordi , Parisa Pournemati, Sara Farajnia, Nima Gharadaghi, Mohammadreza Rahmati, The effects of cold water immersion post repeated sprint activity on serum PGC-1α and irisin in young active men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 8-20. magiran.com/p2112269
سامان حاجی زاده انور، محمدرضا کردی، پریسا پورنعمتی، سارا فرج نیا، نیما قره داغی، محمدرضا رحمتی، "تاثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 8-20. magiran.com/p2112269
Saman Hadjizadeh Anvar, Mohammadreza Kordi , Parisa Pournemati, Sara Farajnia, Nima Gharadaghi, Mohammadreza Rahmati, "The effects of cold water immersion post repeated sprint activity on serum PGC-1α and irisin in young active men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 8-20. magiran.com/p2112269
سامان حاجی زاده انور، محمدرضا کردی، پریسا پورنعمتی، سارا فرج نیا، نیما قره داغی، محمدرضا رحمتی، (1399). 'تاثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.8-20. magiran.com/p2112269
Saman Hadjizadeh Anvar, Mohammadreza Kordi , Parisa Pournemati, Sara Farajnia, Nima Gharadaghi, Mohammadreza Rahmati, (2020). 'The effects of cold water immersion post repeated sprint activity on serum PGC-1α and irisin in young active men', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.8-20. magiran.com/p2112269
سامان حاجی زاده انور؛ محمدرضا کردی؛ پریسا پورنعمتی؛ سارا فرج نیا؛ نیما قره داغی؛ محمدرضا رحمتی. "تاثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 8-20. magiran.com/p2112269
Saman Hadjizadeh Anvar; Mohammadreza Kordi ; Parisa Pournemati; Sara Farajnia; Nima Gharadaghi; Mohammadreza Rahmati. "The effects of cold water immersion post repeated sprint activity on serum PGC-1α and irisin in young active men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 8-20. magiran.com/p2112269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال