ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه شادروان، صادق امانی شلمزاری، علی ساریخانی، (1399). اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 22-33. magiran.com/p2112270
Marzieh Shadravan, Sadegh Amani Shalamzari , Ali Sarikhani, (2020). Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 22-33. magiran.com/p2112270
مرضیه شادروان، صادق امانی شلمزاری، علی ساریخانی، اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 22-33. magiran.com/p2112270
Marzieh Shadravan, Sadegh Amani Shalamzari , Ali Sarikhani, Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 22-33. magiran.com/p2112270
مرضیه شادروان، صادق امانی شلمزاری، علی ساریخانی، "اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 22-33. magiran.com/p2112270
Marzieh Shadravan, Sadegh Amani Shalamzari , Ali Sarikhani, "Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 22-33. magiran.com/p2112270
مرضیه شادروان، صادق امانی شلمزاری، علی ساریخانی، (1399). 'اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.22-33. magiran.com/p2112270
Marzieh Shadravan, Sadegh Amani Shalamzari , Ali Sarikhani, (2020). 'Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.22-33. magiran.com/p2112270
مرضیه شادروان؛ صادق امانی شلمزاری؛ علی ساریخانی. "اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 22-33. magiran.com/p2112270
Marzieh Shadravan; Sadegh Amani Shalamzari ; Ali Sarikhani. "Effects of 6 weeks of aerobic training on the level of serum and tumour tissues ghrelin in mice with breast cancer", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 22-33. magiran.com/p2112270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال