ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو اسکندری شهرابی، حمید آقا علی نژاد، رضا قراخانلو، محمد فشی، (1399). تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 74-84. magiran.com/p2112274
Arezoo Eskandari Shahrabi , Hamid Agha Alinejad, Reza Gharakhanlo, Mohammad Fashi, (2020). Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 74-84. magiran.com/p2112274
آرزو اسکندری شهرابی، حمید آقا علی نژاد، رضا قراخانلو، محمد فشی، تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 74-84. magiran.com/p2112274
Arezoo Eskandari Shahrabi , Hamid Agha Alinejad, Reza Gharakhanlo, Mohammad Fashi, Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 74-84. magiran.com/p2112274
آرزو اسکندری شهرابی، حمید آقا علی نژاد، رضا قراخانلو، محمد فشی، "تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 74-84. magiran.com/p2112274
Arezoo Eskandari Shahrabi , Hamid Agha Alinejad, Reza Gharakhanlo, Mohammad Fashi, "Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 74-84. magiran.com/p2112274
آرزو اسکندری شهرابی، حمید آقا علی نژاد، رضا قراخانلو، محمد فشی، (1399). 'تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.74-84. magiran.com/p2112274
Arezoo Eskandari Shahrabi , Hamid Agha Alinejad, Reza Gharakhanlo, Mohammad Fashi, (2020). 'Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.74-84. magiran.com/p2112274
آرزو اسکندری شهرابی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قراخانلو؛ محمد فشی. "تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 74-84. magiran.com/p2112274
Arezoo Eskandari Shahrabi ; Hamid Agha Alinejad; Reza Gharakhanlo; Mohammad Fashi. "Effect of a bout of resistance exercise in warm wether on Immune and hormonal responses", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 74-84. magiran.com/p2112274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال