ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، محمدجواد دهقان چینی، (1399). اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 112-124. magiran.com/p2112277
Abbass Ghanbari Niaki, Mahdi Aliakbari Baydokhty , MohammadJavad Dehghani Chini, (2020). The effect of two weeks of circuit resistance training with and without bee pollen supplementation on plasma lipid profiles in young college men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 112-124. magiran.com/p2112277
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، محمدجواد دهقان چینی، اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 112-124. magiran.com/p2112277
Abbass Ghanbari Niaki, Mahdi Aliakbari Baydokhty , MohammadJavad Dehghani Chini, The effect of two weeks of circuit resistance training with and without bee pollen supplementation on plasma lipid profiles in young college men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 112-124. magiran.com/p2112277
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، محمدجواد دهقان چینی، "اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 112-124. magiran.com/p2112277
Abbass Ghanbari Niaki, Mahdi Aliakbari Baydokhty , MohammadJavad Dehghani Chini, "The effect of two weeks of circuit resistance training with and without bee pollen supplementation on plasma lipid profiles in young college men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 112-124. magiran.com/p2112277
عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، محمدجواد دهقان چینی، (1399). 'اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.112-124. magiran.com/p2112277
Abbass Ghanbari Niaki, Mahdi Aliakbari Baydokhty , MohammadJavad Dehghani Chini, (2020). 'The effect of two weeks of circuit resistance training with and without bee pollen supplementation on plasma lipid profiles in young college men', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.112-124. magiran.com/p2112277
عباس قنبری نیاکی؛ مهدی علی اکبری بیدختی؛ محمدجواد دهقان چینی. "اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 112-124. magiran.com/p2112277
Abbass Ghanbari Niaki; Mahdi Aliakbari Baydokhty ; MohammadJavad Dehghani Chini. "The effect of two weeks of circuit resistance training with and without bee pollen supplementation on plasma lipid profiles in young college men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 112-124. magiran.com/p2112277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال