ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن اکبرپور، ابوذر جهانمهر، (1399). تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 126-139. magiran.com/p2112278
Mohsen Akbarpour , Abozar Jahanmehr, (2020). The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 126-139. magiran.com/p2112278
محسن اکبرپور، ابوذر جهانمهر، تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 126-139. magiran.com/p2112278
Mohsen Akbarpour , Abozar Jahanmehr, The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 126-139. magiran.com/p2112278
محسن اکبرپور، ابوذر جهانمهر، "تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 126-139. magiran.com/p2112278
Mohsen Akbarpour , Abozar Jahanmehr, "The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 126-139. magiran.com/p2112278
محسن اکبرپور، ابوذر جهانمهر، (1399). 'تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.126-139. magiran.com/p2112278
Mohsen Akbarpour , Abozar Jahanmehr, (2020). 'The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.126-139. magiran.com/p2112278
محسن اکبرپور؛ ابوذر جهانمهر. "تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنش C در مردان دارای اضافه وزن". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 126-139. magiran.com/p2112278
Mohsen Akbarpour ; Abozar Jahanmehr. "The effect of 8 weeks resistance - endurance training at morning and evening on interlukin-6 and C-reactive protein in over weight men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 126-139. magiran.com/p2112278
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال