ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه نوبهار، شادمهر میردار هریجانی، زینب گرگین کرجی، (1399). تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 140-151. magiran.com/p2112279
Masome Nobahar, Shadmehr Mirdar Harijani, Zeinab Gorgin Karaji , (2020). A survey of one and two progressive exercise session per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 140-151. magiran.com/p2112279
معصومه نوبهار، شادمهر میردار هریجانی، زینب گرگین کرجی، تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 140-151. magiran.com/p2112279
Masome Nobahar, Shadmehr Mirdar Harijani, Zeinab Gorgin Karaji , A survey of one and two progressive exercise session per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 140-151. magiran.com/p2112279
معصومه نوبهار، شادمهر میردار هریجانی، زینب گرگین کرجی، "تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 140-151. magiran.com/p2112279
Masome Nobahar, Shadmehr Mirdar Harijani, Zeinab Gorgin Karaji , "A survey of one and two progressive exercise session per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 140-151. magiran.com/p2112279
معصومه نوبهار، شادمهر میردار هریجانی، زینب گرگین کرجی، (1399). 'تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.140-151. magiran.com/p2112279
Masome Nobahar, Shadmehr Mirdar Harijani, Zeinab Gorgin Karaji , (2020). 'A survey of one and two progressive exercise session per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.140-151. magiran.com/p2112279
معصومه نوبهار؛ شادمهر میردار هریجانی؛ زینب گرگین کرجی. "تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 140-151. magiran.com/p2112279
Masome Nobahar; Shadmehr Mirdar Harijani; Zeinab Gorgin Karaji . "A survey of one and two progressive exercise session per day during a week on time response of muscles and liver stress enzymes in active girls", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 140-151. magiran.com/p2112279
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال