ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید رحمتی، حمید رجبی، مهرداد سعدی، حسین نیکرو، (1399). اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، 152-163. magiran.com/p2112280
Saeed Rahmaty , Hamid Rajabi, Mehrdad Saadi, Hossein Nikroo, (2020). Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), 152-163. magiran.com/p2112280
سعید رحمتی، حمید رجبی، مهرداد سعدی، حسین نیکرو، اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1399؛ 8(15): 152-163. magiran.com/p2112280
Saeed Rahmaty , Hamid Rajabi, Mehrdad Saadi, Hossein Nikroo, Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2020; 8(15): 152-163. magiran.com/p2112280
سعید رحمتی، حمید رجبی، مهرداد سعدی، حسین نیکرو، "اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 8، شماره 15 (1399): 152-163. magiran.com/p2112280
Saeed Rahmaty , Hamid Rajabi, Mehrdad Saadi, Hossein Nikroo, "Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 8, no.15 (2020): 152-163. magiran.com/p2112280
سعید رحمتی، حمید رجبی، مهرداد سعدی، حسین نیکرو، (1399). 'اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8(15)، صص.152-163. magiran.com/p2112280
Saeed Rahmaty , Hamid Rajabi, Mehrdad Saadi, Hossein Nikroo, (2020). 'Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8(15), pp.152-163. magiran.com/p2112280
سعید رحمتی؛ حمید رجبی؛ مهرداد سعدی؛ حسین نیکرو. "اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 8 ،15 ، 1399، 152-163. magiran.com/p2112280
Saeed Rahmaty ; Hamid Rajabi; Mehrdad Saadi; Hossein Nikroo. "Effects of short-term sub-maximal cycling along with blood flow restriction on hematology changes in active males", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 8, 15, 2020, 152-163. magiran.com/p2112280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال